NÖÅP PHATÅ 500 TRIÏÅU ÀÖÌNG, VIÏTÅ THÙÆNG ÀÛÚÅC THANH HOÁA XOÁA AÁN

The Thao & Van Hoa - - Front Page -

Laänh àaåo CLB Thanh Hoáa àaä hoåp vaâ thöëng nhêët xoáa töåi “tûå yá rúâi CLB” cho Viïåt Thùæng sau khi cêìu thuã naây lïn tiïëng nhêån löîi vaâ chêëp nhêån nöåp phaåt 500 triïåu àöìng.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.