SEÄ CÛÁU ÀÛÚÅC MÖÅT PHÊÌN CHUÂA TRÙM GIAN?

The Thao & Van Hoa - - Front Page -

“Chuáng töi chó biïët noái rùçng seä cöë hïët sûác – chûá khöng thïí traã lúâi nhûäng cêu hoãi nhû quaá trònh tu böí diïîn ra bao lêu, hoùåc chuâa Trùm Gian sau naây seä giûä àûúåc bao nhiïu phêìn trùm so vúái trûúác àêy” – KTS Lï Thaânh Vinh nhêån àõnh.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.