HN.T&T VAÂ THÛÁ BOÁNG ÀAÁ XÊËU XÑ ÚÃ TRÊÅN CHUNG KÏËT CUÁP QG

The Thao & Van Hoa - - Front Page -

Khöng chó thêët baåi vïì mùåt tyã söë, HN.T&T coân àïí laåi nhûäng dû êm rêët xêëu trong trêån chung kïët Cuáp QG 2012 vúái SG.XT, khiïën cho trêån àêëu duâ àaä kïët thuác hún möåt ngaây nhûng dû luêån vêîn coân söi suåc vò cung caách haânh xûã cuãa möåt söë cêìu thuã HN.T&T vûâa àûúåc goåi vaâo ÀTQG.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.