BAN KYÃ LUÊÅT CHÛA NHÊÅN ÀÛÚÅC BAÁO CAÁO

The Thao & Van Hoa - - Hn.t&t Vaâ Thûá Boáng Àaá Xêëu Xñ Úã Trêån Chung K - HIÏÌN ANH

Cho àïën chiïìu qua, möåt ngaây sau khi trêån chung kïët Cuáp QG kïët thuác, ban Kyã luêåt vêîn chûa nhêån àûúåc baáo caáo tûâ BTC giaãi xung quanh vuå viïåc thuã mön Ngoåc Tuá (HN.T&T) duâng “ngoán tay thöëi” khiïu khñch caác phoáng viïn aãnh vaâ 2 cêìu thuã khaác laâ Quöëc Long, Vùn Quyïët coá löëi àaá thö baåo àöëi vúái àöëi phûúng.

Trûúãng ban Kyã luêåt Nguyïîn Haãi Hûúâng cho biïët: “Chùæc chùæn nïëu BTC giaãi xaác àõnh àuáng laâ möåt söë cêìu thuã HN.T&T coá haânh vi nhû thïë thò seä töíng húåp röìi gûãi sang ban Kyã luêåt, àïën thúâi àiïím naây töi vêîn chûa nhêån àûúåc thöng tin cuå thïí. Tuy nhiïn, úã trêån àêëu àoá, coá anh Viïîn, anh Ly trûåc tiïëp dûå khaán, nïëu àuáng nhû baáo chñ noái, xaác minh àuáng coá haânh vi cöë tònh sûã duång “ngoán tay thöëi” thò chùæc chùæn chuáng töi seä xûã lyá nghiïm, giúâ thò chûa thêëy ai baáo gò caã”.

Àöëi vúái haânh vi chúi xêëu àöëi phûúng cuãa Quöëc Long, Vùn Quyïët, 2 cêìu thuã múái àêy àaä coá tïn trong danh saách têåp trung ÀTQG, öng Hûúâng khùèng àõnh: “Tûâ xûa àïën nay ban Kyã luêåt cuäng àaä nhiïìu lêìn coá nhûäng hònh phaåt böí sung àöëi vúái caác löîi vi phaåm cuãa cêìu thuã. Duâ BTC giaãi khöng phaát hiïån ra, troång taâi khöng nhòn thêëy nhûng ban Kyã luêåt khi xem bùng laåi vêîn seä xûã nhû thûúâng. Thïë nhûng, cêìn phaãi xem xeát baãn chêët vuå viïåc nhû chuåp hònh trong hoaân caãnh nhû thïë naâo cuäng phaãi xem xeát. Khöng phaãi àún giaãn chó laâ tay vung hoùåc giú lïn. Quan àiïím cuãa ban Kyã luêåt laâ trûúác tiïn phaãi tön troång BTC giaãi, giaám saát, troång taâi, nhûäng ngûúâi coá mùåt taåi chöî, vuå viïåc nhû thïë naâo ngûúâi ta phaát hiïån seä viïët vaâo baáo caáo coân nïëu khöng phaát hiïån àûúåc thò khi xûã lyá chuáng töi seä phaãi ài xaác minh. Trong trûúâng húåp naây cuäng phaãi xem xeát àoá laâ haânh vi böåt phaát hay cöë tònh, baãn chêët vuå viïåc nhû thïë naâo vaâ dûå vaâo baáo caáo thò ban Kyã luêåt múái xem xeát”.

Haânh vi phaãn caãm cuãa thuã mön Ngoåc Tuá trong trêån chung kïët Cuáp QG. AÃnh: Ngöi sao, Ngûúâi lao àöång.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.