BÛÁC XUÁC VÒ HN.T&T

Sau 2 trêån àêëu liïn tiïëp vúái SG. XT trïn sên Thöëng Nhêët trong voâng 10 ngaây vûâa qua, HN. T& T àaä khiïën nhiïìu CÀV úã TP. HCM noái riïng vaâ trïn caã nûúác noái chung caãm thêëy vö cuâng bêët bònh vïì nhûäng haânh vi phi thïí thao cuãa caác cêìu

The Thao & Van Hoa - - Hn.t&t Vaâ Thûá Boáng Àaá Xêëu Xñ Úã Trêån Chung K - ANH NGUYÏÎN PHUÁ ÀÛÁC

ÖNG TRÊÌN HÛÄU NGHÔA (CÀV úã Quêån 1, TP.HCM)

Baãn chêët cuãa boáng àaá VN bao lêu nay laâ vêåy, coá noái hoaâi cuäng vêåy, khöng thay àöíi àûúåc gò. Cêìu thuã thò àaá laáo, triïåt haå lêîn nhau, rêët xem thûúâng khaán giaã. Trêån chung kïët vûâa röìi, cêìu thuã 2 àöåi liïn tuåc khiïu khñch nhau vaâ coá leä, caách xûã lyá tònh huöëng khöng thûåc sûå quyïët liïåt cuãa troång taâi Voä Quang Vinh àaä khiïën trêån àêëu ngaây caâng noáng hún.

Coá lyá do àïí traách troång taâi nhûng àoá chó laâ möåt phêìn cuãa nguyïn do dêîn àïën löëi àaá thö baåo cuãa 2 àöåi, àùåc biïåt laâ HN.T&T. Hoå muöën bùçng moåi giaá phaãi coá thaânh tñch, aáp lûåc àoá khiïën hoå dûúâng nhû quïn ài têët caã.

Nhûng thûåc lûåc keám hún chuã nhaâ nïn phaãi àaá xêëu àïí rùn àe, laâm àöëi phûúng nhaát chên hún. Song àiïìu àoá cuäng chùèng thïí giuáp hoå xoay chuyïín tònh hònh.

Nhûäng cêìu thuã àûúåc goåi vaâo ÀTQG nhû Vùn Quyïët, Ngoåc Duy, Quöëc Long khöng àuã tû caách àaåo àûác àûáng trong haâng nguä àaåi diïån cho quöëc gia àïí tham dûå nhûäng giaãi àêëu quöëc tïë. Haâng ngaân cùåp mùæt doäi theo hoå nhûng hoå vêîn àaá xêëu, àaá laáo, khöng coi khaán giaã ra gò.

Töi àoåc trïn caác diïîn àaân maång, rêët nhiïìu ngûúâi chung quan àiïím nhû töi. Àïì nghõ VFF xem laåi tû caách nhûäng caá nhên àoá.

Trong vai troâ HLV trûúãng, töi thêëy lêu nay HLV Phan Thanh Huâng xêy dûång cho HN.T&T löëi àaá àeåp mùæt nhûng 2 trêån àêëu vúái SG.XT trïn sên Thöëng Nhêët thò sûå haâo nhoaáng cuãa HN.T&T khöng thêëy àêu. Hoå toaân thïí hiïån thûá boáng àaá xêëu xñ vaâ àaáng lïn aán.

HLV Phan Thanh Huâng coá thïí khöng chó àaåo caác hoåc troâ àaá nhû thïë nhûng úã goác àöå cuãa mònh, baãn thên öng Huâng têët nhiïn phaãi chõu traách nhiïåm vïì chuyïån àoá. Chó 2 trêån àêëu caách nhau àuáng 10 ngaây, HN.T&T àaä àaánh mêët rêët nhiïìu àiïím tûâ con mùæt CÀV.

Hònh aãnh maâ CLB naây xêy dûång nhiïìu nùm qua mêët ài chó sau 10 ngaây vaâ 2 trêån àêëu vúái SG.XT...

(Giaám àöëc nghiïn cûáu- Neumann Kaffee Gruppe Vietnam)

Sau 2 trêån “chung kïët” giûäa SG.XT vaâ HN.T&T úã Thöëng Nhêët, anh Phuá Àûác, möåt CÀV nhiïåt thaânh cuãa boáng àaá VN rêët nhiïìu nùm qua, àaä gûãi àïën TT&VH baâi viïët naây àïí baây toã xuác caãm cuãa mònh. TT&VH xin trñch àùng baâi viïët naây:

Trêån “chung kïët möåt”: Nhûäng gioåt möì höi hoang phñ

Khaán giaã chen nhau trong haáo hûác àïën sên trong caái nùæng noáng nhû thiïu àöët tûâ 2 giúâ chiïìu, chûa hùèn vò àïí àûúåc uöëng bia miïîn phñ vaâ àûúåc vaâo cûãa tûå do xem boáng àaá maâ laâ vò hoå quaá caã tin vaâo sûå tûã tïë hoå daânh cho con ngûúâi vaâ boáng àaá VN sau nhûäng hònh aãnh àaáng quïn trong nhûäng nùm gêìn àêy.

Hoå aác caãm vúái caái caách caác àöåi boáng VN thi àêëu úã àêëu trûúâng chêu luåc nhû nhû N.SG hay SLNA trûúác àoá vaâ úã trêån “chung kïët möåt” laâ möåt trêån cêìu kõch sô (tiïëc laâ khöng laâ kõch tñnh) àïí nhêån àûúåc gò? Àoá nhû möåt caái taát vaâo mùåt CÀV, möåt sûå höìi êm khöng ai mong àúåi nhûng phaãi nhêån tûâ HN.T&T. Nhûäng gioåt möì höi cuãa khaán giaã trïn khaán àaâi àaä bõ lûâa döëi rêët àau àùæng.

Chûa coá möåt trêån chung kïët naâo maâ thùæng seä àùng quang nhûng laåi chó àaá phêìn lúán úã phêìn sên nhaâ vaâ mong hïët giúâ. Sûå thêåt nùçm úã chöî mònh khöng thïí vö àõch thò

nhûúâng laåi cho möåt “caái miïång” cuâng möåt bêìu sûäa cuãa mònh vö àõch úã möåt núi xa gêìn 1.000 km lïn ngöi.

Bùçng chûáng roä nhêët laâ khi coá cú höåi àaá phaåt goác úã cuöëi trêån thò chó coá möåt cêìu thuã HN.T&Túã khung thaânh àöëi phûúng, coân laåi úã nhaâ baão vïå khung thaânh. 100% caác cêìu thuã nöåi cuãa HN.T&T àïìu xem gêìn 20.000 khaán giaã nhû nhûäng ngûúâi thûâa trïn khaán àaâi vaâ nhêët laâ Vùn Quyïët, chên suát treã maâ nhiïìu ngûúâi rêët kyâ voång, àaä coá möåt tinh thêìn thi àêëu rêët xêëu höí.

HLV Phan Thanh Huâng duâ coá laâm thuï cho öng chuã nhûng baãn lônh HLV trûúãng vaâ loâng tûå troång nghïì nghiïåp cuãa öng Huâng trong trêån àêëu naây thêåt sûå àaáng thêët voång. Caác cêìu thuã hoùåc khöng nghe öng (cêìn tûå vêën laåi vò sao?) hoùåc öng cuäng “nhùæm mùæt xuöi tay” theo chó àaåo. Duâ bêët cûá laâ nguyïn nhên gò ài nûäa thò hònh aãnh öng Huâng ñt nhiïìu àaä bõ nhûäng vïët xûúác trong loâng ngûúâi hêm möå qua trêån àêëu naây. Rêët nhiïìu khaán giaã seä nhúá vaâ nhùæc laåi rêët lêu vïì sên khêíu

ngay trïn sên coã naây.

Trêån “chung kïët 2”: Thûåc lûåc vaâ aánh saáng

Sau 10 phuát àêìu thi àêëu àöi cöng trong trêån taái àêëu thò HN. T&T tûå ngöå ra rùçng nïëu àaá àeåp vaâ cao thûúång seä khöng coá cú höåi chaåm Cuáp vaâ hònh nhû àaá àeåp àïí cöëng hiïën cho khaán giaã laâ thûá xa xó vúái hoå. Nïn sau baân thùæng múã tyã söë cuãa Huyânh Kesley, HN.T& hiïån nguyïn hònh cuãa löëi àaá bêët cêìn vaâ thö thiïín.

Àún giaãn vò hoå biïët möåt thaãm baåi àang chúâ trong 80 phuát coân laåi. Liïn tuåc nhûäng va boáng khöng nhùæm vaâo boáng maâ nhùæm vaâo chên àöëi phûúng àûúåc dõp thïí hiïån cho ngûúâi xem “thûúãng laäm”. Ngoåc Duy bõt möìm Nguyïîn Rogerio, Vùn Quyïët nhû chûåc möåt trêån àaánh boxing cho haã giêån vò mònh keám caã chuyïn mön, tinh thêìn thïí thao vaâ àaåo àûác. Thuã mön dûå bõ Ngoåc Tuá cûá ngúä mònh laâ sao trong rûâng sao HN.T T vaâ àaä sùén saâng laâ baãn sao phaãn caãm cuãa Hoaâng Danh Ngoåc khi giú ngoán tay thöëi vïì caác phoáng viïn aãnh vaâ rêët nhiïìu khaán giaã tûác giêån khi nhòn thêëy.

Möåt maân tiïíu xaão bùçng tay cuãa tuyïín thuã quöëc gia Ngoåc Duy khöng qua àûúåc aánh saáng cuãa sûå thêåt vaâ giaám saát cuãa troång taâi. Möåt cêìu thuã nhû thïë naây seä laâ àaåi diïån cuãa boáng àaá nûúác nhaâ sùæp túái úã AFF Cup sùæp túái?

Öng Huâng nïn xem laåi tû caách cuãa caác cêìu thuã coân laåi cuãa öng nhû Syä Cûúâng, Quöëc Long vaâ caã Vùn Quyïët nûäa àïí sau naây àûâng noái “töi rêët tiïëc”. SG.XT thùæng gioân giaä nhû möåt caái kïët àeåp vaâ laâ möåt moán “quaâ muöån” hoå daânh cho nhûäng khaán giaã “khöng öín àõnh” cuãa mònh. Trêån naây cuäng daânh cho HN.T&T nhûäng suy ngêîm vïì àùèng cêëp cuãa mònh úã àêu, thi àêëu ra sao vaâ thaái àöå cuãa khaán giaã daânh cho hoå.

Boáng àaá VN khöng thiïëu khaán giaã vaâ àûúåc uãng höå hïët loâng nïëu thi àêëu tûã tïë, nhûng dûúâng nhû àoá laâ thûá maâ caác cêìu thuã khöng hûúáng àïën. Nhûäng caái hoå cêìn laâ coá leä chó laâ phñ loát tay, lûúng thûúãng vaâ chöën ùn chúi chûá khöng phaãi sûå têån hiïën vaâ danh dûå vúái nghïì.

Vùn hoáa ûáng xûã cuãa cêìu thuã VN nhòn chung vêîn rêët keám. Möåt sûå thêåt àaä baáo àöång nhiïìu vaâ rêët lêu röìi nhûng chûa tòm àûúåc lúâi giaãi. Taåi sao laåi nhû thïë?

(ghi)

Möåt pha boáng thö baåo cuãa Quöëc Long (HN.T&T, giûäa) trong trêån chung kïët Cuáp QG vúái SG.XT.AÃnh: V.V

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.