“HN.T&T THIÏËU TINH THÊÌN THÏÍ THAO”

Öng Nguyïîn Vùn Vinh cho rùçng HN.T&T àaä tûå biïën mònh thaânh àöåi boáng thiïëu tinh thêìn thïí thao khi cöë tònh cêìm hoâa SG.XT, giuáp SHB. ÀN vö àõch V.-league 2012, àöìng thúâi àïí haâng loaåt cêìu thuã nhû Quöëc Long, Vùn Quyïët coá nhûäng haânh vi

The Thao & Van Hoa - - Hn.t&t Vaâ Thûá Boáng Àaá Xêëu Xñ Úã Trêån Chung K - THUÂY CHI (thûåc hiïån)

* Öng àaánh giaá thïë naâo vïì trêån chung kïët Cup QG giûäa SG.XT vaâ HN.T&T?

- Àoá laâ möåt trêån àêëu hay caã vïì thïí lûåc vaâ chiïën thuêåt, khaác hoaân toaân vúái trêån “chung kïët V-League” giûäa chñnh 2 àöåi naây caách àêy möåt tuêìn. Giaá trêån àêëu trûúác HN.T&T cuäng chúi nhû trêån naây, khöng tûã thuã, cöë tònh giuáp “ngûúâi anh em” SHB.ÀN lïn ngöi thò àeåp biïët mêëy.

HN.T&T àaä thïí hiïån 2 böå mùåt trong 2 trêån chung kïët khaác nhau. Töi nghô chñnh trêån chung kïët Cuáp QG àaä vö tònh vaåch roä caái xêëu xñ cuãa trêån chung kïët V-League. BTC giaãi nïn nhòn vaâo 2 trêån àêëu àïí thêëy caái hïå quaã xêëu cuãa viïåc bêìu Hiïín coá 2 àöåi boáng cuâng thi àêëu úã V-League.

* Öng thêëy SG.XT giaânh Cuáp QG coá xûáng àaáng?

- Trong trêån chung kïët Cuáp QG, SG.XT khöng chó thùæng vïì mùåt tyã söë maâ coân thùæng vïì mùåt tònh caãm cuãa khaán giaã vaâ thùæng luön caã vïì mùåt àaåo àûác.

* Öng coá thïí lyá giaãi roä hún vïì viïåc SG.XT thùæng HN.T&T vïì mùåt àaåo àûác?

- Xûa nay HN.T&T luön àûúåc biïët àïën vúái hònh aãnh laâ möåt àöåi boáng chúi àeåp, cêìu thuã cû xûã àuáng mûåc, nhûng töi khöng hiïíu sao trong trêån chung kïët Cuáp QG trïn sên Thöëng Nhêët vûâa qua hoå laåi thïí hiïån möåt böå mùåt xêëu xñ hoaân toaân traái ngûúåc. Quöëc Long coá pha àaåp boáng cûåc kyâ nguy hiïím thùèng vaâo buång cêìu thuã àöëi phûúng, xûáng àaáng phaãi ùn theã àoã, Vùn Quyïët cuäng coá nhûäng lúâi leä khoá nghe vúái Rogerio Nguyïîn, trong khi thuã thaânh Ngoåc Tuá hung haän doåa naåt phoáng viïn, giú “ngoán tay thöëi” phaãn caãm.

Àùåc biïåt, Quöëc Long, Vùn Quyïët laåi vûâa àûúåc triïåu têåp vaâo ÀTQG, haânh àöång cuãa hoå laâ thiïëu àaåo àûác, laâ khöng thïí chêëp nhêån àûúåc. Chñnh nhûäng haânh àöång àaáng lïn aán cuãa caác cêìu thuã trïn vaâ viïåc cöë tònh tûã thuã àïí giuáp SHB.ÀN àùng quang V-League 2012 àaä biïën HN.T&T thaânh àöåi boáng thiïëu tinh thêìn thïí thao trong mùæt ngûúâi hêm möå.

* Öng coá cho rùçng trong trêån chung kïët Cuáp QG troång taâi àaä húi nheå tay vúái caác cêìu thuã HN.T&T?

- Haânh àöång cuãa Quöëc Long, Vùn Quyïët, Ngoåc Tuá xûáng àaáng phaãi nhêån aán phaåt nùång. Troång taâi khöng xûã lyá ngay nhûng BTC, ban Kyã luêåt coá quyïìn àûa ra hònh phaåt böí sung. Chuáng ta phaãi coá hònh phaåt thñch àaáng cho nhûäng haânh àöång phi thïí thao, thiïëu àaåo àûác nhû trïn. Haäy nhòn úã caác sên chúi quöëc tïë xem, caác cêìu thuã coá thaái àöå nhû vêåy phaãi traã giaá rêët àùæt. Muâa giaãi nùm nay àaä hïët nhûng chuáng ta coá thïí àûa ra aán phaåt cho muâa giaãi nùm sau. Khöng xûã maånh, àïí cêìu thuã quen thoái, ra sên chúi quöëc tïë ngûúâi ta àuöíi thùèng cöí.

* Xin caãm ún öng!

Öng Vinh cho rùçng haânh àöång cuãa Quöëc Long, Vùn Quyïët, Ngoåc Tuá xûáng àaáng phaãi nhêån aán phaåt nùång. AÃnh: VSI.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.