KHÖNG THÏÍ CHÊËP NHÊÅN!

Quaäng thúâi gian hún 10 ngaây vûâa qua thûåc sûå laâ nöîi aác möång vúái HN.T&T, khi àöåi boáng naây liïn tiïëp thêët baåi trong 2 “trêån chung kïët”, coân baãn thên cêìu thuã HN.T&T laåi bõ dû luêån chó trñch dûä döåi vò caách haânh xûã phi thïí thao, k

The Thao & Van Hoa - - Hn.t&t Vaâ Thûá Boáng Àaá Xêëu Xñ Úã Trêån Chung K - MAI AN

Khöng khoá àïí traã lúâi cêu hoãi naây, vò cuöåc troâ chuyïån vúái öng Nguyïîn Vùn Vinh, phoá ban Tû vêën Àaåo àûác VPF hay phaát biïíu cuãa caác CÀV vúái TT&VH vaâ bònh luêån cuãa àöåc giaã trïn TT&VH Online coá thïí noái lïn têët caã. Nïëu HN.T&T daám chúi soâng phùèng vúái SG.XT trong “trêån chung kïët V-League”, hoùåc àún giaãn hún laâ HN.T&T khöng tòm moåi caách cêu giúâ àïí giaán tiïëp giuáp SHB.ÀN lïn ngöi möåt caách thö thiïín nhû thïë thò coá leä CÀV Saâi Goân àaä khöng quaá bûác xuác vúái hoå.

Giaã sûã HN.T&T chêëp nhêån thua trêån möåt caách àaâng hoaâng trûúác SG.XT trong trêån chung kïët Cuáp QG, khöng laåm duång tiïíu xaão, khöng àaá xêëu, àaá bêín, khöng sûã duång ngön tûâ vaâ haânh vi phaãn caãm vúái àöëi thuã vaâ thêåm chñ laâ caã... phoáng viïn thò chùèng ai coá thïí traách cûá hay chï bai HN.T&T, búãi laâm gò àöåi boáng naâo maâ laåi chó thùæng maâ khöng coá baåi?

Nhûng tiïëc rùçng HN.T&T àaä khöng laâm àûúåc nhû thïë, vaâ àiïìu àaáng noái laâ hêìu hïët nhûäng truå cöåt cuãa HN.T&T, cuäng laâ caác hoåc troâ cûng cuãa HLV Phan Thanh Huâng vaâ àûúåc öng thêìy naây àûa lïn ÀT Viïåt Nam nhû Ngoåc Duy, Quöëc Long, Vùn Quyïët, àïìu laâ nhên vêåt chñnh trong nhûäng pha boáng xêëu xñ trïn sên Thöëng Nhêët chiïìu ngaây 29/8/2012 vûâa qua. Coá ai baão àaãm khi khoaác aáo ÀT Viïåt Nam thi àêëu quöëc tïë, caác cêìu thuã naây laåi khöng taái diïîn nhûäng haânh vi khoá coi nhû vêåy, vò ngûúâi ta vêîn chùèng baão: “Non söng dïî àöíi baãn tñnh khoá dúâi” àêëy sao?

Seä laâ khöng cöng bùçng nïëu nhû truát boã toaân böå traách nhiïåm vïì “thoái hû têåt xêëu” cuãa möåt söë cêìu thuã HN.T&T cho HLV Phan Thanh Huâng, búãi nhûäng ai biïët qua HLV ngûúâi Àaâ Nùéng naây àïìu thêëy rùçng öng Huâng laâ ngûúâi rêët hiïìn laânh, dïî gêìn, noái nùng cû xûã thên thiïån, nïn ñt coá khaã nùng àñch thên HLV Phan Thanh Huâng chó àaåo cêìu thuã dûúái quyïìn phaãi àaá laáo àaá xêëu.

Tuy thïë, laâ HLV trûúãng àöåi boáng thò duâ thïë naâo HLV Phan Thanh Huâng cuäng khoá loâng phuã nhêån vai troâ liïn àúái cuãa mònh, vaâ nïëu öng thêìy naây laåi khöng thïí uöën nùæn hay chó baão cho hoåc troâ vïì cung caách cû xûã sao cho àuáng mûåc thò thêåt àaáng lo ngaåi lùæm thay.

Àùåc biïåt, HLV Phan Thanh Huâng bêy giúâ laåi khöng chó dêîn dùæt coá HN.T&T, maâ caã ÀTQG lêîn ÀT U23 QG àïìu àûúåc giao cho öng phuå traách, nïn troång traách cuãa HLV Phan Thanh Huâng caâng lúán hún vaâ mûác àöå “sùm soi” maâ dû luêån daânh cho öng chùæc chùæn cuäng seä nhiïìu hún.

Nïëu chó chõu traách nhiïåm vïì möåt àöåi boáng laâ HN.T&T maâ HLV Phan Thanh Huâng coân khöng ngùn nöíi sûå sa suát vïì chuyïn mön úã giai àoaån cuöëi muâa giaãi cuãa HN.T&T cuäng nhû nhûäng vêën àïì nöíi cöåm vïì thaái àöå vaâ haânh vi cuãa caác cêìu thuã dûúái quyïìn, thò ai daám baão àaãm nhûäng cêu chuyïån tûúng tûå seä khöng xaãy ra úã caác àöåi boáng khaác do öng Huâng dêîn dùæt?

Maâ ÀTQG hay ÀT U23 QG thò àêu phaãi chó laâ möåt àöåi boáng àún thuêìn, àêëy laâ hònh aãnh àaåi diïån cho àêët nûúác vaâ con ngûúâi Viïåt Nam trûúác baån beâ quöëc tïë, vò thïë, bùçng bêët cûá giaá naâo, chuáng ta khöng thïí chêëp nhêån viïåc möåt hoùåc möåt söë thaânh viïn ÀT laåi coá haânh vi khöng àeåp, bõ dû luêån phêîn nöå vaâ lïn aán.

2 cêìu thuã Ngoåc Duy vaâ Vùn Quyïët cuãa HN.T&T àang têën cöng Nguyïîn Rogerio (traái). AÃnh: Ngöi sao, Ngûúâi lao àöång.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.