NÖPÅ PHATÅ 500 TRIÏUÅ ÀÖNÌG, VIÏÅT THÙÆNG ÀÛÚÅC XOÁA AÁN

Laänh àaåo CLB Thanh Hoáa àaä hoåp vaâ thöëng nhêët xoáa töåi “tûå yá rúâi CLB” cho Viïåt Thùæng sau khi cêìu thuã naây lïn tiïëng nhêån löîi vaâ chêëp nhêån nöåp phaåt 500 triïåu àöìng.

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Trong Nûúác - THUÂY CHI

Àïí coá àûúåc chûä kyá cuãa Viïåt Thùæng trong 13 trêån úã giai àoaån lûúåt vïì VLeague 2012, Thanh Hoáa àaä phaãi chi cho B.BD möåt tyã 250 triïåu àöìng. Tuy nhiïn, khi V-League 2012 múái chó ài hïët 24 voâng, Viïåt Thùæng àaä bêët ngúâ boã xûá Thanh vïì nhaâ vúái lyá do khöng àûúåc thûúâng xuyïn àaá chñnh dêîn túái chaán naãn.

Thanh Hoáa àaä nùm lêìn baãy lûúåt goåi Viïåt Thùæng trúã laåi nhûng cêìu thuã sinh nùm 1981 kiïn quyïët noái khöng. Quyïët khöng àïí vuå viïåc dïî daâng chòm xuöìng, Thanh Hoáa àaä gûãi cöng vùn lïn VFF töë Viïåt Thùæng “tûå yá rúâi àöåi khi chûa àûúåc sûå cho pheáp cuãa ban laänh àaåo CLB”, àöìng thúâi àïì nghõ VFF treo gioâ Viïåt Thùæng möåt nùm.

Àùåc biïåt, cuäng vò laá àún cuãa Thanh Hoáa maâ Viïåt Thùæng bõ loaåi ra khoãi danh saách ÀTQG chuêín bõ cho AFF Suzuki Cup 2012.

Sau khi biïët Thanh Hoáa “kiïån” mònh lïn VFF, Viïåt Thùæng àaä höëi haã trúã ra Thanh Hoáa àïí giaãi quyïët sûå viïåc. Cêìu thuã sinh nùm 1981 chêëp nhêån nöåp phaåt àïí traánh viïåc phaãi dñnh aán treo gioâ tûâ VFF.

“Viïåt Thùæng àaä biïët mònh sai, lïn tiïëng xin löîi CLB. Töíng söë tiïìn Viïåt Thùæng phaãi traã cho Thanh Hoáa laâ 600 triïåu àöìng, trong àoá coá 200 triïåu tiïìn 2 trêån cuöëi khöng àaá, 100 triïåu tiïìn thûúãng àaä nhêån ûáng trûúác vaâ 200 triïåu tiïìn phaåt. Tuy nhiïn, xeát thêëy Viïåt Thùæng àaä biïët ùn nùn höëi löîi, ban laänh àaåo àöåi boáng àaä quyïët àõnh giaãm cho cêìu thuã naây 100 triïåu àöìng”, bêìu Àïå cho hay sau buöíi hoåp cuâng ban laänh àaåo àöåi boáng saáng qua.

Ngay trong chiïìu qua, Viïåt Thùæng àaä chuyïín 500 triïåu cho CLB Thanh Hoáa. Nhêån àuã tiïìn, bêìu Àïå lêåp tûác chó àaåo cêëp dûúái gûãi vùn baãn lïn VFF, baáo caáo chuyïån àaä giaãi quyïët xong sûå cöë vúái Viïåt Thùæng, àöìng thúâi àïì nghõ VFF huãy boã viïåc xeát treo gioâ cêìu thuã naây.

“Chuáng töi àaánh keã chaåy ài chûá khöng àaánh keã chaåy laåi. Viïåt Thùæng àaä biïët sai, chõu nöåp phaåt nïn chuáng töi cuäng khöng muöën laâm to sûå viïåc. Thanh Hoáa àaä gûãi vùn baãn àïì nghõ VFF khöng treo gioâ Viïåt Thùæng. Vuå viïåc cuãa Viïåt Thùæng cuäng chñnh laâ baâi hoåc cho caác cêìu thuã khaác. Caác cêìu thuã Viïåt Nam cêìn phaãi biïët tön troång húåp àöìng vúái CLB, khöng phaãi thñch laâm gò laâ laâm”, bêìu Àïå chia seã.

Àùåc biïåt, khöng chó thoaát nguy cú phaãi nhêån aán treo gioâ, Viïåt Thùæng laåi phuåc höìi cú höåi àûúåc triïåu têåp vaâo ÀTQG chuêín bõ cho AFF Suzuki Cup 2012, giaãi àêëu quöëc tïë coá thïí xem laâ cuöëi cuâng trong sûå nghiïåp cuãa chên suát naây.

“Nïëu nhêån àûúåc vùn baãn baáo caáo sûå viïåc àûúåc giaãi quyïët ïm àeåp cuãa Thanh Hoáa, chuáng töi seä xem xeát trûúâng húåp cuãa Viïåt Thùæng. Töi chûa biïët Viïåt Thùæng coá àûúåc triïåu têåp laåi vaâo ÀTQG khöng búãi moåi chuyïån coân phuå thuöåc vaâo quyïët àõnh cuãa HLV Phan Thanh Huâng. Tuy nhiïn, chùæc chùæn laâ caánh cûãa vaâo ÀT vêîn luön röång múã vúái nhûäng cêìu thuã coá phong àöå töët vaâ khöng vûúáng vaâo rùæc röëi gò vúái CLB”, TTK VFF Ngö Lï Bùçng cho hay.

Viïåt Thùæng àaä coá sûå khúãi àêìu nhû mú vúái Thanh Hoaá, nhûng kïët cuåc thò laåi rêët thêët voång. AÃnh: VSI

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.