DÊUË HOIÃ SAU NGAYÂ CHIÏNË THÙNÆG

Khöng rûúåu maånh, chùèng bia sang, thêëp thoaáng àêu àoá trïn baân tiïåc ùn mûâng chûác vö àõch nöåi böå cuãa SG.XT, coá vaâi chai bia haång bònh dên. Nhûäng thûúác aãnh ghi laåi caãnh bêìu Thuåy cuâng caác cêìu thuã SG.XT nghe chûâng röm raã lùæm...

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Trong Nûúác - TUÂY PHONG

Cuáp “nhûåa”…

Khöng hïì coá nhûäng khoaãn tiïìn tyã treo thûúãng tûâ bêìu Thuåy (giöëng nhû cuöåc àua àïën chûác vö àõch V-League), nïëu SG.XT vö àõch Cuáp QG. Nhûng thêåt kyâ laå! Khaác hùèn vúái “trêån chung kïët” V-League trûúác àoá 10 ngaây, cêìu thuã SG.XT chúi boáng nhû chûa bao giúâ àûúåc chúi boáng, àïí lïn ngöi xûáng àaáng. “Chuáng töi cuäng chùèng coá quyïìn àoâi hoãi gò, búãi nïëu muöën thò bêìu thûúãng, chûá thuác giuåc e seä mêët thïí diïån. Vaã laåi chó laâ Cuáp QG thöi maâ”, trung vïå Phûúác Tûá chia seã.

Quaã thêåt úã sên Thöëng Nhêët, öng Thuåy àaä noái rêët nhiïìu, rêët böëc. Coá leä àêy laâ lêìn àêìu tiïn bêìu Thuåy hùng haái thïë, trong sûå buãa vêy cuãa giúái truyïìn thöng. Àûúåc troång thõ möåt caách khaá bêët ngúâ, öng bêìu treã tuöíi hoa chên muáa tay, thïì thöët seä gùæn boá vúái àêët Saâi thaânh vaâ lïn aán nhûäng ai tûâng nghi ngúâ àiïìu naây... Song tuyïåt nhiïn khöng möåt chûä àïì cêåp àïën chuyïån tiïìn baåc. Vêåy cêìu thuã sao coá thïí àoâi hoãi àûúåc?! Nhûng trong böëi caãnh àoá, àaä vêîn coá nhûäng ngûúâi SG.XT tónh taáo.

“Àûác, Luêåt, múâi bêìu (Thuåy) vaâo chuåp aãnh chiïëc Cuáp ài chûá. Tûâ àêìu àïën giúâ, àaä coá têëm aãnh naâo cuãa bêìu àêu”, möåt thaânh viïn cuãa SG.XT goåi vúái nhûäng Minh Àûác, Àònh Luêåt sau trêån chung kïët. Noái àoaån, ngûúâi naây quay ra vaâ thuã thó vúái àöìng nghiïåp: “Phaãi coá caái gò àoá lûu laåi laâm bùçng chûáng, chûá ài luön thò sao” ?!

Ngûúâi SG.XT ùn mûâng chûác vö àõch bùçng vaâi chai bia bònh dên cuâng möåt ñt “möìi” trïn baân tiïåc hònh chûä nhêåt. Khöng khñ nhû thïë laâ khaá àòu hiu, so vúái khung caãnh ùn mûâng trïn sên trûúác àoá. Noá cuäng hoaân toaân khöng giöëng vúái thoái quen thñch chúi ngöng cuãa öng bêìu Nguyïîn Àûác Thuåy.

Vaâ sûå mêët tñch khoá hiïíu cuãa HLV Trêìn Tiïën Àaåi

“Nhaâ baáo coá thêëy anh Àaåi (HLV Trêìn Tiïën Àaåi) àêu khöng? Töi muöën gùåp anh êëy, bùæt tay chuác mûâng êëy maâ”, bêìu Hiïín (öng chuã cuãa HN.T&T, Àöî Quang Hiïín) vûâa hoãi ngûúâi viïët, vûâa nhaáo nhaác àaão mùæt tòm kiïëm võ thuyïìn trûúãng, ngûúâi huâng cuãa SG.XT. Nhûng cuöëi cuâng, öng bêìu hoå Àöî phaãi thêët voång ra vïì, búãi öng Àaåi àaä... böîng dûng mêët tñch tûâ luác naâo khöng hay. Taåi sao vaâ nhû thïë naâo, öng Àaåi laåi biïën mêët, cho àïën giúâ vêîn khöng ai giaãi thñch àûúåc.

Thûåc tïë tûâ maân nhêån huy chûúng vaâ Cuáp, röìi chuåp aãnh trïn buåc trûúác àoá, àaä khöng ai thêëy HLV Trêìn Tiïën Àaåi röìi. Ngûúâi àûúåc caác cêìu thuã tung böíng lïn trúâi laâ bêìu Thuåy, chûá khöng phaãi öng Àaåi. Vêåy öng Àaåi àaä ài àêu vaâ taåi sao laåi khöng naán laåi möåt chuát àïí ùn mûâng chiïën tñch cuâng àöåi boáng, khi baãn thên võ GÀÀH kiïm HLV trûúãng naây àaä vaâ àang àûúåc biïët àïën nhû ngûúâi huâng, taác nhên quan troång bêåc nhêët àem vïì TP.HCM danh hiïåu vö àõch Cuáp QG lêìn thûá 2 liïn tiïëp?!

Sûå mêët tñch khoá hiïíu cuãa “siïu coâ”, ngûúâi vêîn àûúåc biïët àïën nhû töíng cöng trònh sû cuãa SG.XT, dïî khiïën ngûúâi khaác sinh nghi. “Chùæc laâ vò lyá do caá nhên, hoùåc àiïìu gò àoá khoá noái, nïn anh Àaåi múái thïë”, möåt thaânh viïn cuãa SG.XT chia seã. Àïm àoá, “siïu coâ” naây cuäng gheá qua ùn mûâng cuâng àöåi boáng möåt luác, röìi laåi biïën mêët suöët caã ngaây. Nghe noái öng Àaåi khöng tiïån xuêët hiïån cöng khai vaâo thúâi àiïím naây vò nhûäng lyá do khaá tïë nhõ?!

Khöng coá HLV Trêìn Tiïën Àaåi trïn sên nïn caác cêìu thuã SG.XT buöåc phaãi tung hö bêìu Thuåyå? AÃnh: V.V

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.