KHÚÃI TRANH GIAÃI BÀ TUYÏN SÚN FOUNDATION CUP 2012

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Trong Nûúác - H.Q

Saáng qua, BTC giaãi boáng àaá Tuyïn Sún Foundation Cup 2012 àaä töí chûác hoåp baáo giúái thiïåu vïì giaãi boáng àaá phong traâo coá quy mö lúán nhêët trïn àõa baân thaânh phöë Àaâ Nùéng hiïån nay. Nùm nay giaãi seä diïîn ra tûâ ngaây 4/9 àïën 27/10 taåi laâng thïí thao Tuyïn Sún vúái sûå tham dûå cuãa 201 àöåi boáng nghiïåp dû. ÚÃ voâng sú loaåi, caác àöåi thi àêëu theo thïí thûác loaåi trûåc tiïëp trïn sên coã nhên taåo, aáp duång luêåt boáng àaá 7 ngûúâi, choån 32 àöåi vaâo voâng 1/16 thi àêëu lûúåt ài, lûúåt vïì. Giaãi do Cöng ty TNHH Khúãi Phaát töí chûác, Cöng ty TNHH Phuác Àùång laâ nhaâ taâi trúå chñnh vúái töíng giaá trõ giaãi thûúãng 40 triïåu àöìng. Cuäng nhên dõp naây, BTC giaãi boáng àaá Tuyïn Sún Foundation Cup 2012 cho biïët toaân böå söë tiïìn lïå phñ àùng kyá tham dûå cuãa caác àöåi boáng (500.000à/àöåi) seä àûúåc duâng àïí höî trúå cho caác bïånh nhi mùæc bïånh tim bêím sinh phêîu thuêåt thöng qua Quyä Tuyïn Sún Foundation. ÚÃ giaãi nùm 2011, quyä naây huy àöång àûúåc 144 triïåu àöìng vaâ àaä höî trúå möí tim cho 2 em Höì Phuá Àaåi (xaä Hoâa Bùæc, H.Hoâa Vang) vaâ Trêìn Xuên Lêm (P.Thuêån Phûúác, Q.Haãi Chêu, TP Àaâ Nùéng).

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.