ÀEÅP TÒNH HÛÄU NGHÕ

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Trong Nûúác -

Àiïìu quan troång nhêët úã giaãi àêëu naây khöng phaãi laâ viïåc àöåi chuã nhaâ khöng baão vïå thaânh cöng chûác vö àõch maâ chñnh laâ tinh thêìn hûäu nghõ cuãa caác àöìng nghiïåp àïën tûâ nhiïìu quöëc gia àaä àûúåc thùæt chùåt hún sau giaãi àêëu naây. Trûúác voâng àêëu cuöëi cuâng diïîn ra vaâo chiïìu qua, chó coá cuöåc caånh tranh võ trñ aá quên laâ hêëp dêîn búãi Böå Nöåi vuå Vûúng quöëc Campuchia àaä lïn ngöi tûâ trûúác àoá möåt voâng àêëu. Trêån àêëu tranh ngöi aá quên giûäa Caãnh saát Hoaâng gia Thaái Lan vaâ Böå An ninh CHDCND Laâo (BAN CHDCND Laâo) àaä diïîn ra hïët sûác quyïët liïåt. Àöåi boáng cuãa Thaái Lan buöåc phaãi thùæng, coân do àang hún àöëi thuã 3 àiïím nïn BAN CHDCND Laâo chó cêìn hoâa laâ baão vïå thaânh cöng ngöi nhò. Trong thïë trêån àoá, Caãnh saát Hoaâng gia Thaái Lan àaä laâm àûúåc nhûäng gò hoå muöën. Thùæng lúåi 2-1 trûúác BAN CHDCND Laâo giuáp hoå coá àûúåc ngöi aá quên cuãa giaãi nùm nay. Ngoaâi HCB, àöåi boáng cuãa Thaái Lan coân nhêån thïm 100 triïåu àöìng tiïìn thûúãng. BAN CHDCND Laâo nhêån giaãi 3 vúái 60 triïåu àöìng tiïìn thûúãng. Trong khi àoá, úã trêån àêëu cuöëi cuâng cuãa giaãi. Chuã nhaâ Cöng an VN tiïëp Caãnh saát Australia. Àêy laâ 2 àöåi boáng yïëu nhêët giaãi sau 3 voâng àêëu. Thïë nïn, cuöåc àöëi àêìu naây chó mang yá nghôa danh dûå, vaâ caác cêìu thuã chuã nhaâ àaä khöng phuå loâng caác CÀV àïën sên cöí vuä nhiïåt tònh cho mònh khi àaánh baåi Caãnh saát Australia vúái tyã söë 4-2.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.