HLV CHO YOON HWAN GIA HAÅN HÚÅP ÀÖÌNG VÚÁI B.BD

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Trong Nûúác - V.H

Àöåi boáng àêët Thuã àaä chñnh thûác taái kyá húåp àöìng vúái thuyïìn trûúãng ngûúâi Haân Quöëc. Húåp àöìng múái coá thúâi haån möåt muâa giaãi, öng Cho seä tiïëp tuåc dêîn dùæt àöåi boáng àêët Thuã thi àêëu úã muâa giaãi 2013. Vúái thaânh tñch dêîn dùæt B.BD caán àñch úã võ trñ thûá 6 vúái möåt phong àöå tûúng àöëi öín àõnh úã nûãa cuöëi muâa giaãi, öng Cho àaä thuyïët phuåc àûúåc laänh àaåo B.BD. Sau möåt thúâi gian daâi liïn tuåc biïën àöång trïn cabin huêën luyïån, àöång thaái múái àêy cho thêëy B.BD àaä chõu kiïn nhêîn hún vúái HLV trûúãng. Àöåi boáng àêët Thuã àaä thay àïën 8 HLV trong voâng 3 muâa giaãi gêìn nhêët vaâ àûúåc mïånh danh laâ “loâ xay HLV”. Xeát vïì thúâi gian “chõu àûång” möi trûúâng khùæc nghiïåt naây thò öng Cho xûáng àaáng àûúåc liïåt kï vaâo loaåi coá “söë maá”.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.