VIÏTÅ NAM CHÑNH THÛCÁ CHAYÅ ÀUA ÀÙNG CAI ASIAN GAMES 2019

Viïåt Nam àaä chñnh thûác gûãi àún xin àùng cai Asian Games 2019 sau khi Thuã tûúáng Chñnh phuã kyá phï duyïåt àún xin àùng cai gûãi àïën Höåi àöìng Olympic Chêu AÁ (OCA).

The Thao & Van Hoa - - Thïí Thao & Baån - QUÖËC LONG

Àïìaán vêån àöång àùng cai Asian Games lêìn thûá 18-2019 taåi Viïåt Nam àaä àûúåc hoaân thiïån vaâ gûãi lïn Chñnh phuã tûâ thaáng 4/2012. Töíng kinh phñ töí chûác möåt kyâ Asian Games dûå kiïën laâ 150 triïåu USD (khoaãng 3.000 tó àöìng) àaä nhêån àûúåc nhiïìu yá kiïën phaãn höìi khaác nhau cuãa nhiïìu têìng lúáp nhên dên.

Nhiïìu yá kiïën cho rùçng, viïåc àùng cai töí chûác möåt kyâ Asian Games luác naây laâ quaá sûác búãi àiïìu kiïån kinh tïë chûa cho pheáp, nïìn thïí thao nûúác nhaâ chûa phaát triïín. Tuy nhiïn, chó caách 2thaáng trûúác ngaây Höåi àöìng Olympic chêu AÁ (OCA) cöng böë nûúác chuã nhaâ cuãa Asian Games 2019, Viïåt Nam àaä gûãi höì sú xin àùng cai kyâ AÁ vêån höåi naây.

Theo kïë hoaåch, Asian Games 18 seä àûúåc töí chûác vaâo thaáng 11-2019 taåi Haâ Nöåi vúái sûå tham gia cuãa gêìn 11.000 HLV, VÀV, 1.000 quan khaách quöëc tïë, 1.000 troång taâi quöëc tïë cuãa 45 quöëc gia vaâ vuâng laänh thöí chêu AÁ. Àöåi nguä phoáng viïn tham gia àûa tin vïì giaãi àêëu naây dûå kiïën cuäng úã khoaãng 2.000 - 3.000 ngûúâi. Nïëu Viïåt Nam àûúåc àùng cai töí chûác thò seä coá 35 mön thi àêëu, göìm coá 26 mön thi Olympic vaâ 9 mön khaác, trong àoá coá 4 mön Viïåt Nam àïì xuêët laâ Vovinam, àaá cêìu, cúâ, squash.

Ngoaâi viïåc thi àêëu chñnh taåi Haâ Nöåi, coân coá 14 àõa àiïím töí chûác phuå cuãa Asian Games 18 dûå kiïën göìm TP.HCM, Àaâ Nùéng, Haãi Phoâng, Bònh Thuêån, Quaãng Ninh, Haãi Dûúng, Bùæc Ninh, Thaái Nguyïn, Bùæc Giang, Nam Àõnh, Ninh Bònh, Thaái Bònh, Haâ Nam vaâ Phuá Thoå.

Öng Hoaâng Vônh Giang, Phoá Chuã tõch UÃy ban Olympic Viïåt Nam, ngûúâi chùæp buát xêy dûång àïì aán àùng cai Asian Games 2019, cho biïët kinh phñ töí chûác Àaåi höåi vaâo khoaãng 150 triïåu USD laâ nhûäng khoaãn chi trûåc tiïëp cho quaá trònh töí chûác giaãi. Öng Giang cho rùçng, viïåc àùng cai töí chûác Asian Games 18 seä taåo àiïìu kiïån cho Haâ Nöåi phaát triïín búãi theo quy hoaåch àïën nùm 2020, Viïåt Nam seä trúã thaânh nûúác cöng nghiïåp toaân diïån, cuâng vúái àoá laâ cú súã haå têìng cuäng phaãi phaát triïín tûúng xûáng vúái nïìn cöng nghiïåp àoá. Àiïìu naây hoaân toaân àuáng chuã trûúng trong “Quy hoaåch töíng thïí phaát triïín kinh tïë - xaä höåi TP.Haâ Nöåi àïën nùm 2020 vaâ àõnh hûúáng àïën nùm 2030” cuâng baãn “Quy hoaåch chung xêy dûång Thuã àö Haâ Nöåi àïën nùm 2030 vaâ têìm nhòn àïën nùm 2050” àaä àûúåc Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt.

Tñnh àïën luác naây, sau khi àùng cai töí chûác SEA Games 22 nùm 2003, Viïåt Nam chûa töí chûác möåt àaåi höåi thïí thao lúán naâo. Nhûäng cöng trònh thïí thao hiïån coá sau kyâ SEA Games 22 seä laâ cú súã, cuäng nhû chûáng minh ban àêìu àïí Viïåt Nam coá thïí thuyïët phuåc àûúåc Höåi àöìng uãy ban Olympic Chêu AÁ trao quyïìn àùng cai cho Viïåt Nam.

Vúái nhûäng cöng trònh thïí thao àaä coá hiïån nay, theo öng Wei Ji Zhoung, Phoá Chuã tõch danh dûå cuãa OCA - ngûúâi àaä laâ cöë vêën Ban töí chûác Asian Indoor Games 3 Viïåt Nam - 2009, laâ àuã àïí àùng cai Àaåi höåi thïí thao chêu luåc. Öng cho rùçng Viïåt Nam chó cêìn duy tu baão dûúäng möåt söë SVÀ hay nhaâ thi àêëu khaác laâ àuã àiïìu kiïån àïí àùng cai töí chûác.

Theo öng, cú súã vêåt chêët duy nhêët cêìn xêy múái laâ sên àua xe àaåp loâng chaão vúái söë lûúång chöî ngöìi khoaãng 3.000 chöî. Möåt söë mön thïí thao múái chûa phöí cêåp úã Viïåt Nam nhû boáng chaây, boáng bêìu duåc hay hockey, Viïåt Nam chó cêìn xêy àún giaãn àïí sau naây coá thïí chuyïín àöíi muåc àñch sûã duång thaânh quêìn thïí sên têåp boáng àaá hoùåc trûúâng àaâo taåo boáng àaá chuyïn nghiïåp.

Tñnh àïën thúâi àiïím hiïån taåi, OCA xaác nhêån chó coá 4 ûáng viïn gûãi höì sú xin àùng cai AÁ vêån höåi lêìn thûá 18 laâ Àaâi Loan, Viïåt Nam, Indonesia vaâ Caác Tiïíu vûúng quöëc Arêåp thöëng nhêët (UAE). 3 ûáng cûã viïn khaác laâ Höìng Köng, Malaysia vaâ ÊËn Àöå àaä ruát lui.

Phiïn hoåp toaân thïí cuãa OCA diïîn ra vaâo ngaây 3/11 taåi Macau seä cöng böë chuã nhaâ cuãa Asian Games 2019.

Nïëu àùng cai Asian Games 2019, àoaân thïí thao VN seä coá cú höåi loåt vaâo top 10. AÃnh: Quang Nhûåt.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.