Tiïënën Minh àûánáng haånång 14 Thïë giúáiái 2 tuêìnìn liïn tiïëpëp

The Thao & Van Hoa - - Thïí Thao & Baån - HAÂN ÀAN

Chiïìu qua, baãng xïëp haång caác tay vúåt haâng àêìu thïë giúái tuêìn thûá 4 trong thaáng 8 àaä àûúåc Liïn àoaân cêìu löng thïë giúái (BWF) cöng böë. Theo àoá, tay vúåt söë möåt Viïåt Nam, ngûúâi vûâa baão vïå thaânh cöng danh hiïåu VÀ taåi giaãi cêìu löng Viïåt Nam múã röång, Nguyïîn Tiïën Minh vúái 51.094 àiïím vêîn àûáng thûá 14 trïn baãng xïëp haång. Àêy laâ tuêìn thûá 2 liïn tiïëp Tiïën Minh phaãi xïëp úã võ trñ naây vaâ àoá laâ hïå quaã cuãa viïåc Tiïën Minh thi àêëu khöng thaânh cöng, bõ loaåi tûâ voâng àêëu baãng mön cêìu löng taåi Olympic London 2012. Mùåc duâ vûâa múái VÀ giaãi Viïåt Nam múã röång nhûng àêy laâ giaãi àêëu coá söë àiïím cöång thêëp nïn khöng giuáp cho Tiïën Minh coá thïí caãi thiïån àûúåc thûá bêåc cuãa mònh trïn baãng xïëp haång. Trung tuêìn thaáng 9, Tiïën Minh seä tham dûå giaãi cêìu löng Nhêåt Baãn múã röång thuöåc hïå thöëng Super Series vaâ àêy laâ cú höåi àïí anh thay àöíi thûá haång vúái àiïìu kiïån phaãi tiïën sêu úã giaãi àêëu naây.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.