CÊËP THIÏËT BAÂI TOAÁN LÛÅC LÛÚÅNG KÏË CÊÅN

Giaãi wushu chêu AÁ lêìn thûá VIII - 2012 àaä kïët thuác caách àêy ñt ngaây vúái viïåc nûúác chuã nhaâ Viïåt Nam xïëp thûá 3 chung cuöåc, nhûng khöng giaânh àûúåc söë HCV nhû muåc tiïu ban àêìu. Coá möåt söë nguyïn nhên khiïën chuáng ta khöng giaânh àûúåc

The Thao & Van Hoa - - Thïí Thao & Baån - VINH SÚN

Sûå chûäng laåi cuãa wushu Viïåt Nam

Viïåt Nam àûúåc biïët àïën nhû quöëc gia coá nhiïìu VÀV wushu gioãi cêëp chêu luåc vaâ thïë giúái vúái nhûäng caái tïn àaáng chuá yá trûúác àêy nhû Thuáy Hiïìn, Àaâm Thanh Xuên, Mai Phûúng, Traâ My... Lúáp treã hiïån nay chûa coá caái tïn naâo thêåt sûå xuêët sùæc, nöíi bêåt nhû thïë hïå anh/chõ ài trûúác do àöå tuöíi cuãa VÀV coân khaá treã, chûa coá kinh nghiïåm. Nöíi bêåt nhêët trong söë nhûäng VÀV treã hiïån nay laâ Thanh Tuâng - ngûúâi vûâa giaânh HCV úã nöåi dung Thaái cûåc quyïìn úã giaãi wushu chêu AÁ vûâa qua.

Taåi giaãi wushu chêu AÁ, caã 3 HCV giaânh àûúåc àïìu úã haång muåc taolu. Vïì taán thuã thò chuáng ta khöng thïí giaânh àûúåc HCV naâo duâ coá 3 VÀV vaâo àïën trêån chung kïët. Taåi caác trêån chung kïët, Viïåt Nam chuã yïëu gùåp 2 àöëi thuã maånh laâ Trung Quöëc vaâ Iran, caác VÀV Viïåt Nam àïìu thêët baåi trong hiïåp 2 do thïí lûåc yïëu hún vaâ coân thiïëu kinh nghiïåm.

Tuy thïë, viïåc chó giaânh àûúåc 3 HCV úã taolu cuäng khöng bùçng thaânh tñch so vúái giaãi lêìn trûúác khöng àûúåc töí chûác trïn sên nhaâ. Roä raâng laâ chuáng ta àaä coá sûå chûäng laåi sau khi mön wushu ngaây caâng phaát triïín taåi caác quöëc gia trïn thïë giúái. Taåi chêu AÁ, nöíi bêåt coá sûå ài lïn cuãa Iran do àûúåc àêìu tû kyä caâng.

Öng Hoaâng Vônh Giang - Phoá Chuã tõch kiïm Töíng thû kyá UÃy ban Olympic VN - ngûúâi àûa mön wushu vïì Viïåt Nam - cho biïët: “Nguyïn nhên cuäng búãi chuáng ta àaä àuång àöå vúái caác àöëi thuã maånh túái tûâ Trung Quöëc, Iran nhûng cuäng phaãi thûâa nhêån rùçng úã thúâi àiïím hiïån taåi, wushu Viïåt Nam àaä chûäng laåi. Trûúác àêy chuáng ta coá nhûäng VÀV coá töë chêët lúán, chùèng haån nhû Diïåp Baão Minh, möåt ngûúâi maâ àïën caác baån úã Trung Quöëc cuäng phaãi nïí súå thò bêy giúâ nhûäng caá nhên thûåc sûå xuêët sùæc nhû thïë chûa tòm ra, hay chûa xuêët hiïån”.

Ngoaâi Iran, caác VÀV cuãa Malaysia vaâ Indonesia cuäng gêy nhiïìu khoá khùn cho caác VÀV Viïåt Nam. Öng Lï Minh Haâ - UÃy viïn ban töí chûác giaãi wushu chêu AÁ lêìn thûá VIII-2012 cho biïët, hiïån nay Indonesia vaâ Malaysia àang àêìu tû cho wushu khaá baâi baãn. Ngoaâi viïåc roát tiïìn múâi thêìy Trung Quöëc vïì giaãng daåy, àûa VÀV wushu sang Trung Quöëc têåp huêën daâi haån, hoå cuäng sùén saâng nhêåp quöëc tõch VÀV wushu Trung Quöëc vïì nûúác hoå àïí tham gia thi àêëu.

Hy voång úã lúáp treã kïë cêån

Duâ khöng àaåt àûúåc thaânh tñch cao nhû mong muöën taåi giaãi wushu chêu AÁ nhûng wushu Viïåt Nam vêîn coá quyïìn hy voång vúái möåt söë baån treã úã lúáp kïë cêån vúái nhûäng gûúng mùåt nhû Thuáy Vi, Phûúng Giang, Minh Huyïìn, Xuên Hiïåp... Thuáy Vi duâ khöng giaânh àûúåc HCV naâo taåi giaãi wushu chêu AÁ nhûng nhûäng chiïëc HCB úã nöåi dung kiïëm thuêåt, sau àoá laâ HCÀ nöåi dung àöëi luyïån nûä cuäng rêët àaáng àïí hi voång cho thaânh tñch cuãa wushu Viïåt Nam sau naây.

Giöëng nhû Thuáy Vi, Phûúng Giang ngoaâi chiïëc HCÀ àoaåt àûúåc úã nöåi dung àöëi luyïån nûä cuäng àaä thi àêëu khaá thaânh cöng úã nöåi dung àao thuêåt cuäng seä laâ niïìm kyâ voång cho wushu Viïåt Nam trong tûúng lai.

Bïn caånh nhûäng sûå thaânh cöng cuãa Thuáy Vi, Phûúng Giang hay Minh Huyïìn cuãa nûä trong nöåi dung taolu caác VÀV nam nhû Xuên Hiïåp, Thanh Tuâng àang giûä àûúåc phong àöå khaá cao cuãa mònh úã nöåi dung kiïëm thuêåt hay àao thuêåt... Àêy seä laâ nhûäng hy voång múái cuãa wushu Viïåt Nam.

Trong thúâi àiïím nhûäng VÀV ài trûúác àaä giaãi nghïå hoùåc àang gùåp chêën thûúng thò viïåc treã hoáa ÀT wushu Viïåt Nam, têåp trung àêìu tû hún nûäa àïí àûa Viïåt Nam trúã laåi võ thïë laâ quöëc gia maånh vïì wushu laâ àiïìu cêìn thiïët. Wushu àang laâ mön thïí thao phaát triïín taåi caác quöëc gia chêu AÁ vaâ trïn thïë giúái. Caác quan chûác Liïn àoaân wushu quöëc tïë àang vêån àöång àïí àûa mön thïí thao naây coá mùåt trong danh saách caác mön thi àêëu úã Olympic 2020. Vúái sûå phöí biïën vaâ ngaây caâng phaát triïín cuãa mön wushu caâng cho thêëy viïåc àêìu tû maånh meä vúái mön wushu ngay tûâ bêy giúâ laâ cêìn thiïët nïëu chuáng ta muöën coá huy chûúng úã möåt kyâ Olympic.

Nöíi bêåt nhêët trong söë nhûäng VÀV treã hiïån nay laâ Thanh Tuâng - ngûúâi vûâa giaânh HCV úã nöåi dung Thaái cûåc quyïìn úã giaãi wushu chêu AÁ vûâa qua. AÃnh: Thïí thao TP.HCM/Dû Haãi.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.