GAÄ KHÚÂ TRÏN BAÂN CHUYÏÍN NHÛÚÅNG

Viïåc Bayern phaãi boã ra túái 40 triïåu euro cho Javi Martinez, möåt cêìu thuã múái úã daång tiïìm nùng, möåt lêìn nûäa cho thêëy “Huâm xaám” vêîn chó laâ möåt gaä khúâ trïn thõ trûúâng chuyïín nhûúång chêu Êu.

The Thao & Van Hoa - - Bundesliga - TRÊÌN KHAÁNH AN

Bayern àaä toã ra rêët thiïëu kïë hoaåch trong vuå chuyïín nhûúång Javi Martinez. Àêìu tiïn, thöng thûúâng kïë hoaåch chuyïín nhûúång cuãa caác àöåi boáng àïìu àûúåc lïn trûúác ñt nhêët nûãa nùm. Nïëu àiïìn tïn Martinez vaâo danh saách mua sùæm, Bayern àaä phaãi àùåt vêën àïì vúái Bilbao tûâ höìi giûäa muâa àïí àïën khi kïët thuác muâa giaãi, àaä coá thïí hoaân têët húåp àöìng. Trong vuå chuyïín nhûúång Xherdan Shaqiri hay Dante, Bayern àaä thûåc hiïån àuáng theo löå trònh naây vaâ àïìu thaânh cöng nhûng khöng hiïíu sao vúái Martinez laåi rêët chêåm chïî. Àêy laâ möåt sai lêìm búãi Martinez dûå caã EURO 2012 vaâ Olympic 2012 vaâ nïëu cêìu thuã naây thi àêëu xuêët sùæc, giaá seä tùng choáng mùåt.

Ngoaâi ra, nïëu tiïëp cêån súám, Bayern àaä khöng rúi vaâo thïë bõ àöång khi bõ Bilbao tûâ chöëi nhû thúâi gian qua. Nïëu vêîn kiïn quyïët mua, Bayern àaä coá thïí mang Martinez vïì súám hún àïí têåp luyïån vúái caã àöåi chûá khöng phaãi khi voâng hai sùæp diïîn ra múái thûúng thuyïët xong vúái Bilbao. Viïåc chó coân möåt thúâi gian ngùæn laâm quen vúái caác àöìng àöåi trong khi sûác eáp laâ rêët lúán coá thïí taác àöång xêëu túái Martinez. Coân nïëu khöng àöìng yá mua, Bayern vêîn coân nhiïìu thúâi gian àïí chuyïín qua nhûäng phûúng aán khaác. Nhû vuå Martinez, do àïën saát muâa giaãi vêîn duâng dùçng vúái Bilbao nïn Bayern khöng coân nhiïìu thúâi gian àïí chuyïín sang hûúáng khaác, àaânh phaãi “theo lao” vuå mua sùæm àùæt giaá naây.

Bïn caånh àoá, qua vuå chuyïín nhûúång naây cuäng coá thïí thêëy Bayern coá rêët ñt phûúng aán dûå phoâng. Khi bõ Bilbao tûâ chöëi, Bayern gêìn nhû chó coá möåt phûúng aán laâ quay sang “huát maáu” caác àöåi boáng taåi Bundesliga. Khi bõ Leverkusen kiïn quyïët tûâ chöëi baán Lars Bender, Bayern àaä khöng coân lûåa choån naâo khaác ngoaâi Martinez. Barcelona cuäng rúi vaâo hoaân caãnh tûúng tûå nhûng àaä phaãn ûáng nhanh nhaåy hún hùèn. Khi biïët khöng thïí thuyïët phuåc àûúåc Bilbao, Barcelona àaä ngay lêåp tûác chuyïín sang mua Alexandre Song cuãa Arsenal vúái giaá chó 19 triïåu euro. Àùåt lïn baân cên, Song cuäng khöng hïì thua keám Martinez khi àaä coá böën muâa thûúâng xuyïn chinh chiïën cuâng Arsenal taåi caã Premier League lêîn Champions League.

Nïëu ngay tûâ ban àêìu, Bayern àaä lïn kïë hoaåch möåt caách cêín thêån, caã vïì taâi chñnh lêîn thúâi gian, àöåi boáng naây àaä khöng thiïëu lûåa choån chêët lûúång hún hùèn Martinez. Chùèng haån, Bayern hoaân toaân coá thïí àûa Sami Khedira trúã laåi Àûác. Khedira chûa thuöåc diïån khöng thïí àuång túái taåi sên Santiago Bernabeu vaâ Real Madrid cuäng àang thiïëu tiïìn cho vuå Luka Modric nïn nïëu Bayern traã túái 40 triïåu euro, nhiïìu khaã nùng seä thaânh cöng. Tûúng tûå, nïëu Bayern súám àùåt vêën àïì vúái Juventus vïì Claudio Marchisio vúái söë tiïìn trïn, coá thïí “Baâ àêìm giaâ” seä àöìng yá búãi CLB naây cêìn tiïìn àïí mua Robin van Persie.

Noái chung, xeát vïì mùåt kinh tïë, Bayern àaä quaá húá khi mua Martinez. Àêy seä laâ möåt baâi hoåc lúán ban laänh àaåo cuãa Bayern, vöën quen bùæt naåt caác àöåi boáng taåi Bundesliga, cêìn “khùæc cöët ghi xûúng” nïëu khöng muöën mêët thïm vö söë tiïìn úã nhûäng kyâ chuyïín nhûúång tiïëp theo.

40 triïåu euro laâ caái giaá quaá àùæt cho möåt tiïìn vïå trung têm múái 23 tuöíi nhû Martinez.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.