ÀAÅI CHIÏËN PSG & LILLE

The Thao & Van Hoa - - Bundesliga - T.K.A

Tiïìn khöng thïí mua àûúåc têët caã. Cêu noái naây dûúâng nhû àang ûáng nghiïåm vúái trûúâng húåp cuãa PSG. Nùm ngoaái, àöåi chuã sên Stade de France àaä boã ra hún 100 triïåu euro nhûng röët cuöåc, vêîn chó xïëp thûá hai sau àöåi boáng tñ hon Montpellier. Nùm nay, duâ àaä boã ra thïm 140 triïåu euro nûäa nhûng PSG cuäng vêîn chûa thïí gùåt haái thaânh cöng. Ba voâng àêìu taåi Ligue 1, àoaân quên cuãa HLV Carlo Ancelotti chó biïët hoâa. Trong nùm trêån giao hûäu trûúác àoá, PSG cuäng chó giaânh möåt chiïën thùæng trûúác Stegersbach cuãa AÁo.

Traái ngûúåc hoaân toaân vúái PSG, Lille duâ mêët haâng loaåt truå cöåt nhûng vêîn gùåt haái àûúåc khöng ñt chiïën cöng. Kïí tûâ sau chûác vö àõch muâa 2009-2010, Lille àaä mêët nùm truå cöåt göìm Gervinho (túái Arsenal), Moussa Sow (Fenerbahce), Adil Rami (Valencia), Yohan Cabaye (Newcastle) vaâ múái nhêët laâ Eden Hazard (Chelsea). Tuy nhiïn, muâa trûúác, Lille vêîn giaânh àûúåc võ trñ thûá ba (chó keám PSG nùm àiïím) coân muâa naây, àaä coá khúãi àêìu khaá suön seã taåi Ligue 1 vaâ vûâa chñnh thûác loåt vaâo voâng baãng Champions League.

Thêët baåi cuãa PSG nùçm úã viïåc àïën luác naây, HLV Ancelotti vêîn chûa xêy dûång àûúåc möåt böå khung. Chiïën lûúåc gia naây vêîn xoay PSG nhû möåt khöëi rubik tûâ sú àöì chiïën thuêåt túái nhên sûå khiïën àöåi boáng chó laâ möåt têåp húåp caác cêìu thuã chûá khöng phaãi möåt têåp thïí gùæn kïët. Do àoá, sûå xuêët hiïån cuãa caác tên binh haão haång nhû Zlatan Ibrahimovic cuäng chó giuáp PSG giaãi quyïët àûúåc möåt vaâi tònh huöëng cuå thïí chûá khöng laâm thay àöíi baãn chêët cuãa vêën àïì.

Trong khi àoá, Lille may mùæn coá HLV Rudi Garcia àaä àõnh hònh àûúåc böå khung nïn duâ caác truå cöåt cûá lêìn lûúåt ra ài, CLB naây vêîn khöng quaá bõ xaáo tröån. Thïm vaâo àoá, öng Garcia toã ra khaá maát tay trong viïåc sùæm sûãa lûåc lûúång. Caác tên binh nhû Dimitri Payet, Nolan Roux (muâa trûúác) vaâ Marvin Martin, Salomon Kalou (muâa naây) hoâa nhêåp khaá nhanh vúái àöåi boáng, giuáp Lille vêîn coá àûúåc nhûäng gûúng mùåt chuã chöët. Coá möåt àiïìu àaáng chuá yá laâ Lille múái mêët 36,9 triïåu euro vaâo “chúå cêìu thuã” trong khi àaä thu vïì túái 76,9 tûác lúâi 40 triïåu euro.

PSG àang rêët khaát khao giaânh chiïën thùæng àêìu tiïn àïí deåp boã hïët moåi aáp lûåc. Tuy nhiïn, trûúác möåt Lille àang hûâng hûåc khñ thïë, coá thïí àoaân quên cuãa HLV Ancelotti seä phaãi thïm möåt lêìn nûäa bêët khaã chiïën thùæng.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.