8 cêìu thuã U-23 coá giaá trïn 40 triïåu euro

The Thao & Van Hoa - - Bundesliga -

Tûâ trûúác àïën nay, khöng coá nhiïìu cêìu thuã dûúái 23 tuöíi coá giaá tûâ 40 triïåu euro trúã lïn. Theo söë liïåu cuãa trang Transfermarkt, ngoaâi Martinez, chó coá baãy cêìu thuã U-23 coá giaá cùæt cöí nhû vêåy 1. Gianluigi Buffon: 23 tuöíi, tûâ Parma túái Juve muâa 20012002, giaá 54,2 triïåu euro 2. Rio Ferdinand: 23 tuöíi, tûâ Leeds túái M.U muâa 2002-2003, giaá 46 triïåu euro 3. Aguero: 23 tuöíi, tûâ Atletico túái Man. City muâa 2011-2012, giaá 45 triïåu euro 4. Pastore: 22 tuöíi, tûâ Palermo túái PSG muâa 2011-2012, giaá 42 triïåu euro 5. Carroll: 22 tuöíi, tûâ Newcastle túái Liverpool muâa 20102011, giaá 41 triïåu euro 6. Martinez: 23 tuöíi, tûâ Bilbao túái Bayern muâa 2012-2013, giaá 40 triïåu euro 7. Hazard: 21 tuöíi, tûâ Lille túái Chelsea muâa 2012-2013, giaá 40 triïåu euro 8. Moura: 20 tuöíi, tûâ Sao Paulo túái PSG muâa 2012-2013, giaá 40 triïåu euro

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.