NGAYÂ BUÖNÌ CUÃA MASCHE

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Têy Ban Nha - N.H

Santiago Bernabeu, trêån lûúåt vïì Siïu Cuáp Têy Ban Nha, Javier Mascherano chaåm àïën cöåt möëc 100 trêån khoaác aáo Barca. Tuy nhiïn, àaä khöng coá nuå cûúâi, maâ thay vaâo àoá laâ möåt sai lêìm hiïëm hoi trong sûå nghiïåp cuãa Masche.

“Cêåu êëy laâ möåt moán quaâ maâ bêët kyâ HLV naâo cuäng muöën àûúåc súã hûäu”, trong thúâi gian coân dêîn dùæt Barca, Pep Guardiola àaä noái nhû thïë vïì Mascherano. Pep laâ ngûúâi àûa Mascherano vïì Camp Nou, vaâ chñnh öng biïën anh tûâ tiïìn vïå trung têm thaânh möåt trong nhûäng trung vïå xuêët sùæc nhêët thïë giúái trong vaâi nùm qua. Àûúåc Pep phaát hiïån vaâ gùæn chùåt vúái vai troâ trung vïå, chñnh Masche chia seã, “töi khöng thêëy mònh laâm töët hún nûäa úã võ trñ khaác”.

Pep àaä khöng coân úã Camp Nou, vaâ ngûúâi kïë nhiïåm Tito Vilanova tiïëp tuåc àùåt niïìm tin vaâo Masche. Trong thúâi gian qua, Tito àaä khöng mua thïm trung vïå, möåt thöng àiïpå cho thêyë öng quaá tin tûúnãg núi Masche (vaâ nhûäng Puyol, Pique).

Nhûäng gò traãi qua vúái “Tito Team” tûâ àêìu muâa giaãi thïí hiïån roä vai troâ cuãa Masche. Ngoaåi trûâ trêån àêëu vúái chuã nhaâ Osasuna, vöën àûúåc àaánh giaá yïëu hún (cuäng laâ caách xoay voâng nhên sûå), Masche àaá chñnh vaâ àêìy àuã 3 trêån quan troång. Trong trêån àêëu úã voâng khai maåc La Liga vúái Sociedad, Masche àaá cùåp vúái ngûúâi àöåi trûúãng Puyol. Lûúåt ài Siïu Cuáp úã Camp Nou, böå àöi trung vïå cuãa Barca laâ Masche - Pique, vaâ àiïìu naây àaä lùåp laåi trïn sên Bernabeu.

Nhû vêåy, Tito àaä vaâ àang biïën Masche thaânh nhên töë chñnh úã haâng phoâng ngûå.

Taåi Bernabeu raång saáng 30/8, Masche àaä àaánh dêëu trêån thûá 100 trong maâu aáo Barca. Bûúác vaâo muâa giaãi thûá 3 vaâ 100 trêån àêëu úã caác giaãi chñnh thûác, àoá thûåc sûå laâ àiïìu kyâ diïåu. Trong hai muâa àêìu tiïn vúái Barca, Masche lêìn lûúåt tham dûå 45 vaâ 52 trêån àêëu.

Tuy nhiïn, con söë 100 àaä khöng mêëy ngoåt ngaâo vúái Masche, thêåm chñ cay àùæng àïën mûác anh khöng thïí quïn trong sûå nghiïåp cêìu thuã. ÚÃ Bernabeu, chñnh sai lêìm cuãa Masche trong tònh huöëng phaãn cöng chúáp nhoaáng maâ àöåi chuã nhaâ thûåc hiïån àaä taåo bûúác ngoùåt cuãa trêån àêëu. Sau Masche, àïën lûúåt Pique cuäng coá möåt tònh huöëng mú nguã, röìi sau àoá laâ Adriano.

Khöng thïí àöí hïët traách nhiïåm lïn Masche, nhûng quaã thûåc pha boáng sai lêìm cuãa anh ñt nhiïìu khiïën àöåi nhaâ chõu aáp lûåc têm lyá nhêët àõnh. Ngûúåc laåi, Real caâng thïm hûng phêën àïí laâm nïn sûå khaác biïåt. Khöng nhûäng thïë, Masche coân coá möåt söë lêìn khaác xûã lyá thiïëu quyïët àoaán. Giûäa anh vúái àöìng àöåi Pique töìn taåi möåt khoaãng caách mïnh möng, àïí Higuain nhiïìu lêìn àöëi mùåt vúái Valdes. May laâ Valdes têåp trung (hay do Higuain dûát àiïím keám), nïn bi kõch cuãa Masche khöng lúán hún nûäa.

Mùæc sai lêìm úã pha boáng àõnh mïånh, 9 lêìn khaác mêët boáng, möåt ngaây kyã niïåm ngêåp traân nöîi buöìn vúái ngöi sao ngûúâi Argentina, vöën àûúåc Xavi vñ laâ “möåt nhaâ laänh àaåo trong phoâng thay àöì”. Ai cuäng coá nhûäng lêìn àaánh mêët chñnh mònh, vaâ àiïìu cêìn thiïët laâ Masche phaãi tûå tin trúã laåi àïí cuâng Barca chiïën àêëu. Cuöëi tuêìn naây, Valencia vúái möåt haâng cöng cuäng rêët àaáng súå àang àúåi anh...

Ngaây kyã niïåm cuãa Masche khöng troån veån

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.