TIÏN TRAÁCH KYÃ, HÊÅU TRAÁCH NHÊN

Trong möåt trêån àêëu boáng àaá, gaåt qua yïëu töë may mùæn vaâ sai lêìm cuãa troång taâi, möåt àöåi boáng àûúåc xem laâ thêët baåi khi chñnh mònh mùæc sai lêìm, hoùåc àöëi thuã thi àêëu hay hún, hay kïët húåp caã hai àiïìu kiïån naây. Vúái trêån lûúåt vï

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Têy Ban Nha - CÛÅ GIAÃI

“Tiïn traách kyã, hêåu traách nhên” nïn àûúåc mang ra àïí noái vïì trêån thua 1-2 cuãa Barca taåi Bernabeu. Dïî daâng nhêån thêëy thêët baåi cuãa Barca coá “àoáng goáp” rêët lúán tûâ nhûäng sai lêìm caá nhên, maâ úã àêy laâ cuãa hai trung vïå Mascherano vaâ Pique. Àoá laâ traách kyã. Coân traách nhên, laâ vò Real àaä cao tay êën hún Barca trong chñnh xaác 30 phuát thi àêëu hiïåp 1.

Traách kyã

Hai baân thua cuãa Barca úã lêìn lûúåt caác phuát 11 vaâ 18 àïìu mang àêåm dêëu êën sai lêìm cuãa böå àöi trung vïå Barca. Mascherano vaâ Pique àaä thiïëu quyïët àoaán, loáng ngoáng vaâ thiïëu chñnh xaác trong caác pha xûã lyá cuãa mònh àïí qua àoá àùåt Higuain vaâ Ronaldo vaâo thïë àöëi mùåt vúái Valdes.

ÚÃ baân thua àêìu tiïn, Mascherano cùæt boáng huåt sau àûúâng chuyïìn böíng daâi vûúåt tuyïën cuãa Pepe cho Higuain, tûâ àoá cöng viïåc coân laåi cuãa “Pipa” chó laâ àöëi mùåt vaâ suát tung lûúái Valdes. ÚÃ baân thua thûá hai, cuäng tûâ möåt àûúâng chuyïìn böíng daâi vûúåt tuyïën, do Khedira thûåc hiïån, coá veã nhû khi Pique coân àang suy nghô nïn xûã lyá thïë naâo thò Ronaldo àaä nhanh chên hún vaâ cöng viïåc coân laåi cuãa cêìu thuã ngûúâi Böì cuäng chó laâ àöëi mùåt vaâ suát tung lûúái Valdes, duâ Pique àaä kõp lui vïì chùån trûúác khung thaânh.

Nhûng àoá khöng chó laâ nhûäng löîi lêìm duy nhêët. Trûúác vaâ sau hai baân thua noái trïn, khe tröëng giûäa Pique vaâ Mascherano àûúåc Real khai thaác töëi àa (nöíi bêåt laâ hai pha boáng) bùçng nhûäng àûúâng choåc khe, àiïín hònh laâ cuãa Marcelo cho Higuain. Rêët may laâ Valdes àaä xuêët sùæc hún so vúái trêån lûúåt ài.

Sang àïën hiïåp 2, thûåc chêët laâ tûâ sau khi Adriano bõ truêët quyïìn thi àêëu vaâ Montoya àûúåc Tito tung vaâo sên úã phuát 31, thïë trêån giúâ àêy àaä àûúåc Barca kiïím soaát vaâ Pique cuâng Mascherano àaä cöë gùæng lêåp cöng chuöåc töåi, nhûng cuäng trïn dûúái hai lêìn nhûäng löî höínggiûäa hoå àûúåc Higuain hay Khedira khoeát vaâo.

Ngoaâi ra, Adriano trong möåt ngaây thïë chöî Alves vò khöng may chêën thûúng ngay luác khúãi àöång trûúác trêån (àêy cuäng laâ möåt tai hoaå vúái Barca) àaä thi àêëu rêët tïå vúái hïå quaã cuöëi cuâng laâ chiïëc theã àoã daânh cho anh.

Traách nhên

Àuáng nhû HLV Tito cuãa Barca dûå àoaán trûúác trêån, Real seä quyïët liïåt vaâ maånh baåo ngay tûâ àêìu, thûåc tïë àaä cho thêëy àiïìu àoá.

Marcelo, Pepe vaâ Khedira chñnh laâ nhûäng nhên töë trong thaânh cöng úã 30 phuát àêìu trêån àêëu cuãa Real. Marcelo thïë chöî Coentrao vaâ vúái töëc àöå cuâng sûå lùæt leáo, cêìu thuã Brazil biïën àöìng hûúng Adriano thaânh cêìu thuã chúi tïå nhêët phña Barca. Khedira cuâng Alonso nhû thûúâng lïå laâ cùåp tiïìn vïå phoâng ngûå cuãa Real. Nïëu nhû Alonso mang tñnh truå (cöë àõnh) thò Khedira laåi laâ möåt maáy queát thêåt sûå, laâ traåm trung chuyïín di àöång giûäa tuyïën phoâng ngûå vaâ tiïìn vïå cuãa Real. Trong khi àoá, Pepe trúã laåi vúái àñch thõ laâ möåt “cêìu thuã boáng bêìu duåc” khi anh quaá xöng xaáo vaâ quyïët liïåt dêng cao röìi laåi luâi vïì.

Real cuäng àaä khiïën Barca bêët ngúâ búãi “nhõp àöå” trêån àêëu maâ hoå aáp àùåt lïn Barca ngay tûâ àêìu. Vúái viïåc àêíy cao àöåi hònh (giuáp haån chïë khöng gian cho viïåc xêy dûång àöåi hònh Barca trïn phêìn sên Real) vaâ sûå boá chùåt, vêy raáp vaâo trong cuãa caác cêìu thuã chaåy caánh möåt khi boáng nùçm trong chên cêìu thuã Barca caã trïn phêìn sên nhaâ cuãa hoå, Real àaä hoaân toaân boáp ngheåt sûå linh hoaåt vaâ cûå ly cêìn thiïët cuãa tiqui-taca. “Nhõp àöå” nhanh, maånh cuãa Real giuáp hoå triïín khai boáng töëc haânh theo chiïìu doåc úã bïn caánh traái hoùåc tûâ tuyïën dûúái thöng qua caác àûúâng chuyïìn böíng (tyã nhû cuãa Pepe vaâ Khedira). Vaâ nhû Xavi àaä noái, “coá leä ngay tûâ àêìu chuáng töi àaä coáng chên”.

Duâ sang hiïåp 2, khi Real nhûúâng laåi thïë trêån vò xuöëng sûác vaâ Barca àõnh hònh laåi phong caách cuãa mònh, nhûng vúái chó 10 ngûúâi trïn sên vaâ sûå keám duyïn trong caác pha àöëi mùåt úã nhûäng cú höåi mûúâi mûúi, Barca àaä khöng thïí lêåt laåi thïë trêån. Viïåc Real úã hiïåp 2 cuäng taåo ra nhiïìu tònh huöëng ùn baân laâ möåt phêìn têët yïëu cuãa viïåc Barca duäng caãm chúi têën cöng trong thïë ñt ngûúâi hún.

Hai sai lêìm chïët choác cuãa Mascherano vaâ Pique, cuâng cuá àaánh uáp vúái chó 30 phuát àêìu hiïåp 1 àaä àuã giuáp ngûúâi Madrid giaânh Siïu cuáp TBN. Real giúâ àaä coá cúá àïí höìi sinh sau ba trêån àêìu muâa. Coân vúái Barca, yïëu töë têm lyá chiïën keám vaâ sûác yâ tûâ trêån Osasuna vêîn coân hiïín hiïån.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.