1

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Têy Ban Nha -

Baân thùæng cuãa Messi laâ pha laâm

baân àêìu tiïn tûâ àaá phaåt trûåc tiïëp kïí tûâ thaáng 4/

2005 (Ronaldinho) trong caác trêån siïu kinh àiïín.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.