Afellay trïn àûúânâng rúâiâi Camp Nou

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Têy Ban Nha - N.H

Khöng coá chöî trong kïë hoaåch cuãa Tito Vilanova, Ibrahim Afellay hiïån àang trïn àûúâng rúâi khoãi Camp Nou àïí tòm kiïëm hy voång múái vïì tûúng lai. Möåt loaåt àïì nghõ tûâ Anh vaâ Italia, nhûng dûúâng nhû cêìu thuã ngûúâi Haâ Lan seä choån àñch àïën laâ Àûác, núi Schalke hûáa heån trao cho anh cú höåi thi àêëu nhiïìu hún.

Höm nay seä laâ thúâi àiïím cuöëi cuâng àïí Afellay quyïët àõnh tûúng lai cuãa mònh. Barca coá veã nhû cuäng àöìng yá vúái àïì nghõ tûâ Schalke. Nïëu baán Afellay cho àöåi boáng Bundesliga, àöåi chuã sên Camp Nou seä thu vïì töíng cöång 6 triïåu euro.

Gia nhêåp Barca tûâ thaáng 12/2010 vúái chi phñ chuyïín nhûúång 3 triïåu euro, Afellay àûúåc kyâ voång mang àïën giaãi phaáp múái nhûng anh àaä khöng thïí chiïëm àûúåc niïìm tin cuãa Pep Guardiola. Möåt phêìn do khöng thïí hoâa nhêåp vúái möi trûúâng úã trung têm J.Gamper, möåt phêìn do Afellay liïn tuåc dñnh phaãi nhûäng chêën thûúng rêët nùång. Thaáng 9/2011, Afellay gùåp möåt chêën thûúng trïn sên têåp vaâ phaãi nghó àïën 7 thaáng múái bònh phuåc.

Dêëu êën àaáng kïí nhêët cuãa Afellay laâ àûúâng chuyïìn chñnh xaác àïí Messi ghi baân múã tyã söë, giuáp Barca àaánh baåi Real 2-0 ngay taåi Bernabeu úã lûúåt ài baán kïët Champions League 2010-11.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.