2

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Têy Ban Nha -

Àêy múái laâ lêìn thûá hai trong lõch

sûã àöëi àêìu, Barca vaâ Real kïët thuác hai lûúåt ài vaâ vïì vúái tyã söë

hoâa.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.