17

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Têy Ban Nha -

Sau 17 lêìn àöëi àêìu liïn tiïëp, Real múái dêîn trûúác Barca 2

baân.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.