CHIÏËC CUÁP NHOÃ CHO THAM VOÅNG LÚÁN

Möåt chiïën thùæng khöng quaá dïî daâng nhûng laåi xûáng àaáng cho Real Madrid. Bùçng viïåc vûúåt qua Barcelona trong trêån chiïën úã Bernabeu, àöåi boáng cuãa Mourinho coá Siïu cuáp TBN, danh hiïåu duâ khöng quaá quan troång (theo caách noái cuãa Mou) nh

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Têy Ban Nha - TRÊÌN GIAÁP

Sûå trúã laåi cuãa Pepe àoáng vai troâ quyïët àõnh trong löëi chúi cuãa Real Madrid. Thay vò phaãi chúi vúái möåt àöåi hònh thêëp, Real Madrid àêíy cao vaâ boá heåp khöng gian daânh cho àöëi thuã. Sûå taáo baåo àïën quyïët liïåt cuãa caác tiïìn vïå chuã nhaâ khiïën cho Barca rúi vaâo tònh traång bïë tùæc. Nïëu laâ Pep, öng seä tòm àûúåc phûúng aán àïí phaá trêån àöì maâ àöëi thuã taåo ra. Àêy cuäng laâ sûå khaác biïåt lúán nhêët giûäa Tito vaâ Pep. Trong suöët quaäng thúâi gian bõ Real döìn eáp, haâng tiïìn vïå cuãa Barca chúi rúâi raåc vaâ dïî daâng bõ hoáa giaãi. Khi khaã nùng cêìm trõch tuyïën giûäa khöng coân, haâng thuã cuäng àaánh mêët sûå chùæc chùæn. Vaâ Real Madrid àaä khai thaác triïåt àïí nhûäng sai lêìm tûâ caác trung vïå cuãa Barca àïí 2 lêìn phaá lûúái Valdes.

ÚÃ thúâi àiïím Real liïn tuåc taåo ra nhûäng cú höåi nguy hiïím àïí coá thïm baân thùæng, rêët nhiïìu ngûúâi nghô rùçng àêy seä laâ möåt thêët baåi ï chïì cho Barca, nhêët laâ sau khi Adriano phaãi “ài tùæm súám” úã phuát thûá 27. Tuy nhiïn, quyïët têm cuãa Barca, cuâng sûå truâng xuöëng vaâ àaá vúái möåt àöåi hònh rêët thêëp cuãa Real laåi khiïën cho hoå phaãi chúi troâ uá tim vúái chñnh khaán giaã nhaâ. Real vêîn taåo ra rêët nhiïìu cú höåi ùn baân tûâ nhûäng pha phaãn cöng nhûäng khöng thïí ghi baân. Trong khoaãng 15 phuát cuöëi, Barca àaä tùng töëc vaâ chúi theo kiïíu àûúåc ùn caã, ngaä vïì khöng. Ngûúâi Madrid bùæt àêìu lo súå. Hoå chó thúã phaâo nheå nhoäm khi tiïëng coâi kïët thuác trêån àêëu vang lïn búãi trûúác àoá, àiïìu töìi tïå nhêët àaä coá thïí xaãy ra nïëu Casillas khöng caãn phaá thaânh cöng pha dûát àiïím cuãa Pedro hay cuá suát ngay trûúác voâng cêëm cuãa Messi ài chñnh xaác hún möåt chuát.

Cöng bùçng maâ noái, tûâ caách tiïëp cêån trêån àêëu cho àïën viïåc phaát triïín löëi chúi, Real toã ra hoaân toaân vûúåt tröåi so vúái Barca. Tuy nhiïn, caái caách maâ àöåi boáng cuãa Mourinho baão toaân tyã söë quaá súám àaä suyát chuát nûäa baáo haåi hoå. Möåt chiïën thùæng tûúãng nhû dïî daâng vö hònh trung laåi khöng coân dïî daâng nûäa. Àêy cuäng laâ möåt baâi hoåc nhêët àõnh cho Mourinho vaâ chûáng minh möåt thûåc tïë Real hoaân toaân coá thïí chúi ngang, hoùåc trïn cú, so vúái Barca nïëu hoå chêëp nhêån chúi soâng phùèng vúái àöëi thuã.

Quan troång hay khöng cuäng laâ Cup

Mourinho tûâng noái rùçng öng khöng coi Siïu cuáp TBN laâ möåt danh hiïåu quaá quan troång. Àïí chûáng minh, nhaâ cêìm quên ngûúâi Böì àaä “biïën mêët” ngay sau tiïëng coâi kïët thuác trêån àêëu trong trêån lûúåt vïì vang lïn. Öng khöng naán laåi àïí chûáng kiïën caác hoåc troâ cuãa mònh nêng cao chiïëc Siïu cuáp. Trong cuöåc hoåp baáo sau àoá, Mourinho cuäng khöng tham gia vaâ nhûúâng laåi quyïìn cho trúå lyá Aitor Karanka, möåt àiïìu thûúâng thêëy trong 2 nùm laâm viïåc úã Bernabeu.

Thûåc tïë, trong suöët trêån àêëu, trûâ phaãn ûáng sau tònh huöëng phaåm löîi quaá thö cuãa Adriano vúái Ronaldo, Mourinho cuäng thïí hiïån sûå bònh thaãn àïën khaác thûúâng trïn bùng ghïë huêën luyïån. Thúâi àiïím maâ Barca eáp sên vaâ taåo ra àûúåc nhûäng cú höåi, gûúng mùåt cuãa Mourinho cuäng khöng hïì biïën sùæc. Öng bònh thaãn vaâ khi trêån àêëu kïët thuác, vöåi vaâng chia vui vúái caác trúå lyá trûúác khi bûúác vaâo àûúâng hêìm úã sên Bernabeu. Möåt àöång thaái thïí hiïån sûå “dûãng dûng” tuyïåt àöëi vúái chiïën thùæng.

Vêën àïì àùåt ra laâ nïëu Mourinho “coi thûúâng” chiïëc Siïu cuáp thò taåi sao öng vêîn duâng àöåi hònh maånh nhêët khi tiïëp Barcelona, bêët chêëp viïåc àöåi boáng cuãa öng àang cêìn phaãi têåp trung cho sên chúi chñnh Liga? Vaâ taåi sao caác hoåc troâ cuãa öng àaä phaãi chiïën àêëu vúái möåt quyïët têm cao nhêët àïí giaânh giêåt laåi vinh quang tûâ àöëi thuã sau khi àaä thêët baåi trong trêån lûúåt ài? Coá leä vúái Mou, Siïu cuáp chó laâ möåt danh hiïåu têìm thûúâng nhûng vúái Real Madrid, noá vêîn laâ möåt chiïëc cuáp, vêîn böí sung thïm cho phoâng truyïìn thöëng àöì söå cuãa hoå. Quan troång hún, tûâ chiïëc cuáp naây, Real caãm thêëy mònh khöng coân leáp vï ëtrûúác Barca. Àoá seä laâ tiïìn àïì cho hoå hûúáng àïën vúái nhûäng chiïën thùæng lúán hún úã phña trûúác.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.