CR7 CUÄNG LAÂ “NGAÂI KINH ÀIÏÍN”

Coá veã nhû Ronaldo khöng coân bõ aám aãnh búãi khung thaânh cuãa Barcelona nûäa. 5 trêån àêëu liïn tiïëp gêìn àêy giûäa Real Madrid vaâ Barcelona, ngöi sao ngûúâi Böì Àaâo Nha, duâ dïî daâng hay khoá khùn, cuäng luön biïët caách àïí tòm kiïëm nhûäng baân

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Têy Ban Nha - T.GIAÁP

Phaãi

àïën ngaây 16/4/2011, tûác laâ sau 3 trêån “kinh àiïín” maâ khöng thïí ghi baân, Ronaldo múái tòm àûúåc baân thùæng àêìu tiïn cho riïng mònh trûúác Barcelona. Pha lêåp cöng mang laåi trêån hoâa 1-1 úã Camp Nou khöng thïí giuáp Real ngùn Barca vö àõch Liga nhûng àöíi laåi, noá taåo tiïìn àïì maånh meä cho caá nhên Ronaldo. 6 ngaây sau àoá, trong trêån chung kïët cuáp Nhaâ Vua, cuá àaánh àêìu tung lûúái Pinto cuãa Ronaldo giuáp Real giaânh danh hiïåu àêìu tiïn dûúái triïìu àaåi cuãa Mourinho àöìng thúâi cuäng laâ lúâi khùèng àõnh cuãa CR7 rùçng anh àaä biïët toãa saáng trûúác Barca.

Tûâ àoá àïën nay, tuy khöng phaãi lêìn naâo cuäng toãa saáng nhûng Ronaldo àaä bùæt àêìu tòm thêëy caái duyïn trûúác maânh lûúái cuãa Barcelona. Àún cûã nhû muâa trûúác, 3/ 4 trêån “kinh àiïín”, Ronaldo àïìu biïët ghi baân. Cuâng vúái 2 baân thùæng àûúåc ghi trong 2 trêån tranh Siïu cuáp muâa naây, Ronaldo nêng söë trêån “kinh àiïín” liïn tiïëp maâ anh àaä nöí suáng lïn con söë 5. Möåt têìn suêët coá thïí coi laâ àaáng nïí nhêët laâ khi Messi, ngûúâi àaä coá 15 baân úã caác trêån “kinh àiïín”, cuäng khöng thïí coá àûúåc.

Möåt àiïìu coá thïí dïî daâng nhêån thêëy tûâ Ronaldo chñnh laâ sûå tûå tin cuãa anh àang àûúåc àêíy lïn rêët cao úã nhûäng trêån “kinh àiïín” gêìn àêy. Coân nhúá, úã Camp Nou muâa trûúác, ngöi sao ngûúâi Böì àaä coá möåt pha bûát töëc tuyïåt vúâi vaâ dûát àiïím quyïët àoaán àïí haå Valdes sau àûúâng chuyïìn cuãa Oezil. Taåi trêån Siïu cuáp lûúåt ài muâa naây, tuy khöng coá nhiïìu cú höåi nhûäng Ronaldo vêîn biïët caách àïí toãa saáng vúái möåt cuá àaánh àêìu hiïím hoác sau quaã phaåt goác cuãa Oezil. Trong khi àoá, úã trêån taái àêëu taåi Bernabeu, pha àaánh goát àiïåu nghïå àïí loaåi boã chöët chùån Pique trûúác khi ghi baân cho thêëy Ronaldo àaä tûå tin àïën thïë naâo.

Hai baân thùæng vaâo lûúái Barcelona àïën àuáng úã thúâi àiïím Ronaldo àang ài giûäa sa maåc caát trùæng úã Liga. Duâ àaä rêët cöë gùæng nhûng anh vêîn bêët lûåc trong viïåc tòm kiïëm baân thùæng àêìu tiïn úã sên chúi naây. Sau 2 trêån àêìu tiïn, Ronaldo khöng ghi baân, keáo theo nhûäng trêån àêëu thêët voång cuãa Real (chó coá 1 àiïím sau 2 lûúåt trêån). Cuäng búãi thïë, Ronaldo phaãi nhêån rêët nhiïìu sûå chó trñch cuäng nhû sûác eáp tûâ giúái truyïìn thöng.

Nhûng vûúåt lïn trïn têët caã, Ronaldo àaä khöng bõ sûác eáp êëy àeâ beåp. Anh tûå àaá bay nhûäng chó trñch bùçng phong àöå cuãa mònh trong 2 trêån “kinh àiïín” vaâ cho thêëy àùèng cêëp cuãa möåt cêy sùn baân thûåc thuå. Hai baân thùæng vaâo lûúái cuãa Valdes coá thïí seä laâ chòa khoáa, gúä nuát thùæt vïì mùåt phong àöå vaâ múã ra möåt chu kò buâng nöí khaác cuãa ngöi sao ngûúâi Böì, nhû caái caách maâ anh àaä buâng nöí dûä döåi trong hai muâa liïn tiïëp vûâa qua.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.