Song vaâ Modric ra mùætæt êën tûúång

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Têy Ban Nha - T.GIAÁP

Phuát thûá 75, Alex Song àûúåc tung vaâo sên thay cho Busquets vaâ àaá àuáng úã võ trñ tiïìn vïå truå. Song cho thêëy anh thñch nghi cûåc nhanh vúái àöåi boáng. Bïn caånh khaã nùng phöëi húåp boáng cuâng caác àöìng àöåi múái, tiïìn vïå ngûúâi Cameroon coân cho thêëy khaã nùng höî trúå têën cöng cûåc töët.

Àiïín hònh laâ tònh huöëng Song nhêån boáng tûâ Alba sau àûúâng chuyïìn bïn caánh traái úã cuöëi trêån. Anh àúä bûúác möåt khaá töët trûúác khi chuyïìn boáng vaâo khoaãng tröëng cho Messi àïí ngöi sao ngûúâi Argentina dûát àiïím nhûng tiïëc laâ trong tònh huöëng naây, boáng laåi ài ra ngoaâi cöåt doåc.

Cuäng nhû Alex Song, Modric cuäng chó coá ñt phuát àïí ra mùæt àöåi boáng múái sau khi baãn húåp àöìng trõ giaá 42 triïåu euro àûúåc hoaân têët chûa àêìy 3 ngaây trûúác àoá. Anh àûúåc vaâo sên thay cho Oezil úã phuát thûá 83 cuãa trêån àêëu. Duâ chó múái coá troån möåt ngaây têåp luyïån cuâng àöåi boáng múái nhûng coá veã nhû àiïìu àoá khöng ngùn àûúåc Modric hoâa nhêåp vúái caác àöìng àöåi. Anh di chuyïín nhõp nhaâng trong vai troâ cuãa möåt höå cöng vúái khaã nùng àiïìu tiïët boáng khaá töët. Thêåm chñ, nïëu may mùæn hún möåt chuát, Modric àaä coá thïí ghi baân cho Real khi cuá suát cuãa anh sau àûúâng chuyïìn cuãa Callejon bõ thuã thaânh Valdes caãn phaá.

Àùåc biïåt úã trêån àêëu vûâa qua, caã Song vaâ Modric àïìu àaåt hiïåu suêët chuyïìn boáng chñnh xaác 100%. Vúái Modric laâ 8 àûúâng chuyïìn, coân Song laâ 18. Vúái nhûäng maân ra mùæt êën tûúång naây, chùæc chùæn hoå seä laâ hai gûúng mùåt àaáng xem nhêët trong söë caác tên binh úã Liga muâa boáng nùm nay.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.