1

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Têy Ban Nha -

Sau 4 nùm, Real múái buöåc Barcelona nïëm traãi thêët baåi úã Bernabeu. Trûúác àoá, möîi lêìn haânh quên túái àêy, Barcelona luön ra vïì vúái chiïën thùæng hoùåc ñt nhêët möåt kïët quaã hoâa.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.