3

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Têy Ban Nha -

Vúái chiïëc Siïu cuáp TBN, Mourinho àaä hoaân têët böå ba danh hiïåu nöåi àõa úã Liga. Trûúác àoá, öng giuáp Real giaânh cuáp Nhaâ Vua vaâ chûác vö àõch Liga.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.