9

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Têy Ban Nha -

Vúái viïåc vûúåt qua àûúåc Barcelona, Real àaä coá 9 chiïëc Siïu cuáp TBN. Hiïån hoå vêîn coân thua keám kònh àõch Barcelona möåt danh hiïåu nûäa.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.