HOÂN ÀAÁ TAÃNG PEPE

Trúã laåi sau 10 ngaây nghó ngúi búãi cuá va chaåm naãy lûãa vúái Casillas, Pepe àaä trúã thaânh nhên töë quan troång giuáp Real giaânh Siïu Cuáp. Khöng chó laâ sûå chùæc chùæn tûâ löëi àaá rêët quyïët liïåt, hêåu vïå ngûúâi Böì Àaâo Nha coân laâ ngûúâi p

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Têy Ban Nha - NGOÅC HUY

Trong trêån lûúåt ài úã Camp Nou caách àêy möåt tuêìn, Pepe àaä vùæng mùåt vò chêën thûúng vuâng àêìu. Trung vïå 29 tuöíi ngûúâi Böì Àaâo Nha thêåm chñ khöng àûúåc xem trûåc tiïëp trêån àêëu qua maân aãnh tivi, búãi sûå kõch tñnh cuãa noá coá thïí khiïën anh gùåp rùæc röëi núi vïët thûúng. Khi nhêån àûúåc kïët quaã, Pepe àaä rêët thêët voång khi àöåi nhaâ thua trêån. Duâ vêåy, giöëng nhû nhiïìu Madridista khaác, Pepe vêîn hy voång vaâo möåt cuöåc lêåt àöí, vò chïnh lïåch chó laâ voãn veån 1 baân, maâ Real coân hai lêìn ghi baân trïn sên khaách.

Khi Real laâm khaách úã Coliseum höìi cuöëi tuêìn qua, Pepe àaä bònh phuåc, nhûng Mourinho vêîn buöåc anh vaâo vai khaán giaã chûáng kiïën àöåi nhaâ möåt lêìn nûäa bõ àaánh baåi. Mou chêëp nhêån thua trûúác möåt àöåi boáng chiïëu dûúái nhû Getafe, àïí Barca boã xa trïn baãng xïëp haång La Liga àïën 5 àiïím chó sau 2 voâng àêëu, vaâ quyïët giûä Pepe cho trêån Siïu Cuáp lûúåt vïì.

Pepe àaä khöng phuå loâng cuãa Mou. Ngay tûâ àêìu trêån àêëu, khi Real aáp àaão toaân diïån trûúác Barca nhúâ möåt thïë trêån àeo ngûúâi vaâ tranh chêëp quyïët liïåt, Pepe àaä rêët nöíi bêåt. Cûåu cêìu thuã Porto di chuyïín röång trûúác khu vûåc cêëm àõa nhaâ, vaâ thûúâng dêng àïën têån voâng troân giûäa sên. Coá thïí noái, Pepe khöng chó àaãm traách vai troâ trung vïå thuêìn tuáy, maâ àöi khi anh giöëng nhû möåt tiïìn vïå truå laâm nhiïåm vuå thu höìi boáng. Nhúâ vêåy maâ tuyïën giûäa cuãa Real aáp àùåt àûúåc löëi chúi, khöëi lûúång cöng viïåc cuãa böå àöi Alonso - Khedira cuäng giaãm ài rêët nhiïìu.

8 lêìn cûúáp boáng thaânh cöng trong chên nhûäng nghïå sô bêåc thêìy cuãa Barca, luön àaá quyïët liïåt trong phaåm vi cho pheáp (chó bõ phaåt 2 lêìn, vaâ möåt trong söë àoá laâ theã vaâng), Pepe thûåc sûå laâ hoân àaá taãng núi haâng thuã cuãa Real. Nhiïìu lêìn, Pepe coân laâ ngûúâi boåc loát cho Ramos. Nhûäng Iniesta, Pedro, Sanchez, vaâ coá caã Messi nûäa, àïìu gùåp phaãi khoá khùn khi àöëi mùåt Pepe. Khi coá thïí loaåi àûúåc Pepe, nhûäng ngöi sao cuãa Barca cuäng khöng coá àûúåc sûå thuêån lúåi àïí dûát àiïím.

Noái khöng quaá rùçng Pepe àaä laâm naãn loâng caác cêìu thuã Barca, khiïën àöåi quên cuãa Tito Vilanova khöng coân cú höåi trònh diïîn nhûäng pha boáng siïu haång nhû trêån lûúåt ài. Dûúái sûå chó huy cuãa Pepe, haâng phoâng ngûå Real khöng àïí àöëi phûúng giûä boáng lêu, cuäng khöng taåo nhiïìu khoaãng tröëng cho àöëi thuã coá thïí vêån haânh tiqui-taca úã mûác nhõp nhaâng nhêët. Sûå hiïån diïån cuãa Pepe roä raâng àaä mang àïën sûác söëng múái cho möåt àöåi boáng thiïëu kïët dñnh trong caác trêån trûúác àoá.

Vai troâ cuãa Pepe khöng chó thïí hiïån úã khaã nùng truy caãn àöëi phûúng têën cöng. Chñnh anh laâ ngûúâi àaä goáp cöng àêìu trong pha boáng maâ Real vûún lïn dêîn trûúác tûâ rêët súám. Tûâ sên nhaâ, Pepe tung ra cuá phaát boáng daâi àïën 50m, khiïën Mascherano mùæc sai lêìm. Nhiïåm vuå coân laåi àûúåc daânh cho àöìng àöåi Higuain: kheáp laåi àúåt phaãn cöng bùçng viïåc àûa boáng nùçm goån trong lûúái thuã mön Valdes. Higuain àûúåc ca ngúåi phaá vúä thïë cên bùçng, nhûng cöng àêìu phaãi kïí àïën Pepe, vúái nhaän quan rêët töët.

Nhûäng gò diïîn ra taåi Bernabeu gúåi laåi trong Pepe vaâ ngûúâi hêm möå Real kyá ûác vïì danh hiïåu Siïu Cuáp gêìn nhêët. Nùm 2008, Pepe khöng coá mùåt trong trêån lûúåt ài maâ Real thua 2-3 trûúác Valencia úã Mestalla. Luác àoá, möåt böå phêån khöng nhoã vêîn cho rùçng Pepe khöng xûáng àaáng khoaác aáo Real, hay chñnh xaác hún laâ khöng xûáng vúái mûác chuyïín nhûúång 30 triïåu euro. Sau khi Real thua trêån lûúåt ài, HLV Bernd Schuster quyïët àõnh àùåt niïìm tin vaâo Pepe bïn caånh Heinze (Ramos cuäng thay Salgado bïn caánh phaãi).

Real àaä giaânh thùæng lúåi 4-2, trong cuöåc chiïën maâ àöåi boáng Hoaâng gia bõ dêîn trûúác, àöìng thúâi van der Vaart vaâ van Nistelrooy lêìn lûúåt bõ truêët quyïìn thi àêëu. Pepe àaä chúi rêët töët trêån êëy. Àöåi trûúãng Iker Casillas, Ramos, Marcelo vaâ Higuain - taác giaã baân thùæng thûá 4 - laâ nhûäng ngûúâi coá mùåt trong bûäa tiïåc Siïu Cuáp gêìn nhêët.

Sau khúãi àêìu khöng may mùæn, Pepe vaâ Real àang tòm laåi chñnh mònh!

Pepe (traái) àaä trúã laåi rêët êën tûúång

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.