ÀÛÁNG DÊÅY ÚÃ CAMP NOU

Möåt àöåi boáng duâ maånh àïën mêëy cuäng coá luác phaãi thêët baåi. Àaä àïën luác Barca quïn ài nöîi buöìn Siïu Cuáp, vaâ têåp trung vaâo cuöåc chúi úã La Liga, núi àöëi thuã Real àang “chêëp” hoå 5 àiïím. Camp Nou vaâ Valencia, nuå cûúâi seä súám trúã l

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Têy Ban Nha - N.H

Siïu

Cuáp Têy Ban Nha khöng hoaân toaân laâ danh hiïåu cao quyá. Àoá chó laâ sûå khúãi àêìu cho muâa giaãi múái taåi àêët nûúác boâ toát. Noái àuáng hún, hai lûúåt àêëu cuãa Siïu Cuáp laâ cú höåi àïí caác àöåi boáng kiïëm tiïìn tûâ baán veá vaâ taiâ trú.å Trûúnâg húpå cuaã Barca, trêån lûúåt ài taåi Camp Nou mang vïì cho CLB khoaãn tiïìn tûâ phoâng veá lïn àïën 6 triïåu euro. Real cuäng kiïëm khoaãng gêìn 5 triïåu sau trêån lûúåt vïì.

Xeát möåt söë khña caånh naâo àoá, duâ Siïu Cuáp khöng phaãi danh hiïåu lúán, nhûng Tito Vilanova coá lyá do àïí tiïëc nuöëi. Búãi vò, öng àaä úã rêët gêìn danh hiïåu àêìu tiïn trong sûå nghiïåp, àïí taåo bûúác àïåm cho tûúng lai, nhûng àiïìu àoá khöng thïí thaânh cöng vò nhûäng sai lêìm cuãa caác hêåu vïå. Ngay chñnh chiïën thuêåt cuãa Tito cuäng gùåp nhûäng vêën àïì nhêët àõnh. Ngoaâi ra, mêët Cuáp vaâo tay àaåi kònh àõch Real cuäng khöng dïî àïí nuöët tröi.

Tuy vêåy, àêy khöng phaãi luác àïí buöìn. Möåt danh hiïåu àaä tuöåt, nhûng phña trûúác vêîn coân nhûäng àónh vinh quang khaác àang chúâ àoán. Àiïìu quan troång nhêët vúái “Tito Team” luác naây laâ gaåt sang möåt bïn nöîi àau, àïí hûúáng àïën nhûäng cuöåc chiïën phña trûúác, cuå thïí hún laâ sên chúi La Liga.

Sau hai voâng àêìu tiïn, Barca àang coá thaânh tñch toaân thùæng, möåt khúãi àêìu rêët àaáng khñch lïå. Viïåc hún àöëi thuã Real àïën 5 àiïím coá thïí xem laâ möåt lúåi thïë cho Barca trong cuöåc àua àûúâng daâi, khi mùåt bùçng chung vaâ yïëu töë bêët ngúâ khöng thûåc sûå cao.

Valencia, àöëi thuã maâ Barca seä gùåp úã voâng 3, cuäng khöng thûåc sûå laâ möåt thaách thûác quaá lúán, cho duâ “Bêìy dúi” tûâng lêëy àiïím ngay úã Bernabeu. Muâa trûúác, Barca tûâng khiïën Valen öm hêån vúái thùæng lúåi 5-1, trong àoá Messi toãa saáng vúái cuá poker. Tûâ àêìu muâa, Messi àaä ghi baân trong caã 4 trêån àêëu, vaâ hûáa heån seä tiïëp tuåc laâm tung maânh lûúái Valen.

Trïn sên nhaâ Bernabeu, khi niïìm vui giaânh Siïu Cuáp coân chûa tùæt, Real àang rêët hûng phêën khi tiïëp àoán Granada. Chiïën thùæng trûúác Barca coá thïí xem laâ bûúác ngoùåt quan troång àöëi vúái àöåi quên cuãa Mourinho, vaâ noá seä àaánh thûác nhûäng nhaâ vö àõch coân ngaái nguã tónh giêëc. Coá veã nhû nhûäng àêìu tû khaá àònh àaám maâ Granada thûåc hiïån vêîn chûa thu àûúåc àiïìu tñch cûåc, vaâ möåt thêët baåi taåi Bernabeu laâ àiïìu khoá traánh khoãi vúái àöåi boáng xûá Andalucia.

Àang trúã laåi êën tûúång, Deportivo traân àêìy cú höåi giaânh thïm 3 àiïím trûúác àöåi khaách Getafe. Trong khi àoá, San Mames tiïëp tuåc traãi qua nhûäng nghi ngúâ vïì khaã nùng Bilbao coá thïí vûúåt qua cuöåc khuãng hoaãng hay khöng, khi àöëi thuã laâ tên binh Valladolid àang toaân thùæng.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.