2&5

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Têy Ban Nha -

Tûâ àêìu muâa giaãi, coá Pepe trïn

sên, Real chó thuãng lûúái 2 baân (àïìu tûâ caác tònh huöëng cöë àõnh; Messi vaâ cuá àaánh àêìu tûâ àaá phaåt

cuãa Jonas). Thiïëu Pepe, Real nhêån 5 baân thua.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.