Pablo rúâi Valencia sang Anh

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Têy Ban Nha -

Manuel Llorente, Chuã tõch Valencia, àaä àöìng yá lúâi àïì nghõ tûâ Swansea vïì viïåc chuyïín nhûúång cêìu thuã Pablo Hernandez (aãnh). Quaá trònh àaâm phaán giûäa hai CLB keáo daâi trong hai tuêìn nay, vaâ khuác mùæc duy nhêët laâ chi phñ chuyïín nhûúång.

Sau cuâng, hai bïn àöìng yá thoãa thuêån 7 triïåu euro. Pablo àaä khöng têåp luyïån vúái caác àöìng àöåi úã Mestalla vaâ súám chuêín bõ haânh trang sang Anh.

Nhû vêåy, àêy laâ möåt muâa heâ maâ Valencia laâm ùn rêët coá laäi. Sau khi baán Jordi Alba vúái giaá 14 triïåu euro, Topal 5 triïåu, Moya 2 triïåu, Aduriz 2,5 triïåu, giúâ àêy “Bêìy dúi” laåi kiïëm thïm 7 triïåu khaác. ÚÃ chiïìu ngûúåc laåi, Valencia múái chó àêìu tû khoaãng 17 triïåu euro cho caác tên binh.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.