Saviola chûa thïí àïën Malaga

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Têy Ban Nha -

Quaá trònh chuyïín nhûúång Saviola tûâ Benfica sang Malaga vêîn chûa thïí giaãi quyïët dûát àiïím, do nhûäng rùæc röëi tûâ phña àöåi boáng Böì Àaâo Nha. Saviola vêîn coân húåp àöìng möåt nùm vúái Benfica, vaâ àiïìu khoaãn mua laåi cêìu thuã ngûúâi Argentina lïn àïën 30 triïåu euro. Mùåc duâ khöng coân troång duång cûåu tiïìn àaåo cuãa Barca vaâ Real, nhûng Benfica vêîn muöën laâm khoá Malaga.

Caác quan chûác àöåi chuã sên La Rosaleda àang nöî lûåc àïí thuyïët phuåc Benfica chêëp nhêån nhaã Saviola theo daång tûå do. Höm nay seä laâ thúâi àiïím quyïët àõnh àïën tûúng lai cuãa “chuá Thoã”.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.