2

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Têy Ban Nha -

Lêìn thûá hai Pepe giaânh Siïu Cuáp Têy Ban Nha vúái Real. Trûúác àoá, Pepe àaä àaá chñnh trêån lûúåt vïì maâ Real àaánh baåi Valencia

4-2 nùm 2008 (chung cuöåc 6-5).

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.