8

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Têy Ban Nha -

Trong trêån lûúåt vïì Siïu Cuáp, Pepe àaä coá 8 pha cùæt boáng thaânh cöng tûâ chên caác cêìu thuã têën cöng cuãa Barca, möåt con söë rêët àaáng

khñch lïå.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.