HOÅC CAÁCH NGÖÌI “CHIÏËU T

Muâa giaãi nùm ngoaái, Chelsea àaä vö àõch Champions League bùçng möåt löëi chúi tûã thuã, chêëp nhêån vai troâ chiïëu dûúái trûúác hêìu hïët caác àöëi thuã. Nhûng bêy giúâ, sau khi àaä bûúác lïn àónh cao chêu Êu vaâ traãi qua möåt muâa heâ têëp nêåp trïn

The Thao & Van Hoa - - Siïu Cuáp Chêu Êu - TUÊN CÛÚNG

Vúái hai baãn húåp àöìng múái nhêët Azpilicueta (tûâ Marseille) vaâ Victor Moses (tûâ Wigan), Chelsea àaä tiïu töíng cöång 82 triïåu baãng trong muâa heâ nùm nay, nhiïìu nhêët trong söë caác àöåi boáng Premier League. Cuá hñch vö àõch Champions League muâa trûúác àaä khiïën öng chuã Abramovich khöng tiïëc tiïìn mua sùæm, vaâ ài keâm vúái nhûäng àöång thaái êëy, laâ nhûäng yïu cêìu cuåthïívúái HLV Roberto Di Matteo: seä phaãi chúi àeåp mùæt hún nûäa, hiïåu quaã hún nûäa àïí xûáng àaáng vúái võ thïë cuãa möåt öng vua chêu Êu.

Cuäng chñnh vò nhûäng sûå àêìu tû rêìm röå êëy maâ Di Matteo cuäng phaãi búát dêìn sûå... khiïm töën, vaâ viïåc öng haå quyïët têm “giaânh cuá ùn baãy” trûúác khi muâa giaãi khúãi tranh laâmöåt minh chûáng. Danh hiïåu àêìu tiïn, Community Shield, àaä tuöåt khoãi tay Chelsea sau thêët baåi 2-3 trûúác Man City höm 12/08, nhûng taåi Premier League, hoå àang coá möåt maân àïì-pa rêët hoaân haão vúái ba trêån toaân thùæng. Baãn húåp àöìng àùæt giaánhêët Eden Hazard àaä hoâa nhêåp cûåc nhanh vúái boáng àaá Anh, vaâ nhanh choáng trúã thaânh thêìn tûúång múái úã Stamford Bridge. Trong khi àoá, Fernando Torres àang höìi sinh maånh meä vaâ quyïët têm quïn ài nhûäng ngaây thaáng töìi tïå trûúác àêy.

ÚÃ möåt àöåi boáng maâ àïën möåt taâi nùng nhû Oscar phaãi ngöìi ghïë dûå bõ thò yïu cêìu chúi àeåp, chúi têën cöng laâ têët yïëu. Di Matteo àaä vaâ àang thûåc hiïån khaá töët cuöåc caách maång úã Stamford Bridge, nhûng bïn caånh àoá, nhûäng khiïëm khuyïët laâkhöng thïítraánh khoãi. Chiïën thùæng 4-2 trûúác Reading úãvoâng hai laâmöåt minh chûáng khi nhûäng sai lêìm cuãa haâng phoâng ngûåThe Blues khiïën caác CÀV nhaâ nhiïìu phen thoát tim. Cech àaä trúã thaânh möåt gaä hïì búãi sai lêìm caá nhên àaáng traách dêîn àïën baân thua thûá hai, song nhûäng vêën àïì thûåc sûå coá leä vêîn chûa löå ra: úã nhûäng trêån àêëu coá aáp lûåc lúán hún, liïåu rùçng Chelsea coá thïí duy trò àûúåc sûác eáp lïn àöëi thuã, maâ vêîn àaãm baão àûúåc an toaân núi haâng phoâng ngûå?

Hïå thöëng têën cöng cuãa hoå, vïì lyá thuyïët, laâ möåt ï kñp hoaân haão nhúâ kïët húåp àûúåc nhûäng yïëu töë vïì töëc àöå vaâ kyä thuêåt, song àïí hïå thöëng êëy khöng bõ mêët cên bùçng, vai troâ cuãa cùåp tiïìn vïå trung têm laâ hïët sûác quan troång. Trong khi Mikel laâ tiïìn vïå àaánh chùån khaá lyá tûúãng, thò ngûúâi àaá cùåp vúái anh (Lampard hoùåc Meireles) vêîn chûa thûåc sûå taåo àûúåc sûå an têm búãi nhûäng lyá do vïì tuöíi taác vaâ phong àöå.

Baâi test Atletico

Ba chiïën thùæng liïn tiïëp cuãa Chelsea úã Premier League laâ möåt tñn hiïåu tñch cûåc, song nïn nhúá rùçng caác àöëi thuãêëy chûa phaãi thuöëc thûãàuãmaånh, kïí caã Newcastle. Trûúác àoá, chuyïën du àêëu muâa heâ laâ möåt thaãm hoåa vúái 3 thêët baåi vaâ 1 trêån hoâa trong söë 5 trêån. Àöëi thuã maånh nhêët maâ Chelsea gùåp laâ

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.