TUÖÍI TREÃ VAÂ KHATÁ VONÅG

The Thao & Van Hoa - - Siïu Cuáp Chêu Êu -

Àoá laâ àiïím chung giûäa Roberto Di Matteo vaâ Diego Simeone trong cuöåc àoå sûác úã sên Louis II töëi nay, khi caã hai àïìu cêìn khùèng àõnh võ trñ cuãa mònh sau giai àoaån khúãi àêìu thaânh cöng, nhûng àang àûáng trûúác muâa giaãi múái àêìy thûã thaách.

Khöng nhû tïn goåi rêët kïu, Siïu cuáp chêu Êu thöng thûúâng chó àûúåc caác àöåi boáng, thûúâng laâ nhûäng CLB lúán, vaâ nhûäng HLV, thûúâng laâ nhûäng ngûúâi àaä thaânh cöng, nhiïìu kinh nghiïåm vaâ khùèng àõnh àûúåc tïn tuöíi cuãa mònh, coi laâ möåt trong söë caác trêån khúãi àöång cho muâa giaãi. Tuy nhiïn, vúái Di Matteo vaâ Simeone töëi nay, trêån àêëu coá yá nghôa nhiïìu hún thïë.

Muâa boáng trûúác àaä rêët thaânh cöng vúái 2 HLV treã tuöíi, thêåm chñ coá thïí noái laâ múái vaâo nghïì. Simeone, 42 tuöíi, coá thïí tûå haâo laâ nhiïìu kinh nghiïåm hún so vúái àöëi thuã. Tuy nhiïn, hêìu hïët sûå nghiïåp HLV cuãa öng, khúãi àêìu tûâ nùm 2006, laâ úã quï nhaâ Argentina. Buâ laåi, danh saách göìm hêìu hïët caác CLB tïn tuöíi nhêët, San Lorenzo (2 lêìn), Estudientes, River Plate vaâ Racing Club. Súã dô danh saách daâi nhû vêåy laâ vò thúâi gian cuãa Simeone úã hêìu hïët caác CLB noái trïn chó tñnh bùçng thaáng, caá biïåt nhû lêìn àêìu úã San Lorenzo, cuäng laâ àöåi boáng khúãi nghiïåp cuãa cûåu tuyïín thuã Argentina, chó coá 2 thaáng. Traãi nghiïåm duy nhêët cuãa öng taåi chêu Êu trûúác Atletico Madrid laâ vúái Catania cuäng chó keáo daâi coá 4 thaáng.

Nhûng 5 nùm lûu laåc, nhêån viïåc röìi boã viïåc liïn tuåc coá veã àaä giuáp Simeone coá àûúåc nhiïìu baâi hoåc quyá giaá trong sûå nghiïåp huêën luyïån. ÚÃ San Lorenzo nhiïåm kyâ àêìu laâ cuöåc giaãi cûáu thaânh cöng. Taåi Estudientes laâ danh hiïåu vö àõch quöëc gia àêìu tiïn sau 23 nùm vúái trêån chung kïët àaánh baåi Boca Juniors. Cuäng úã àoá, Simeone àûúåc bònh choån laâ HLV xuêët sùæc nhêët muâa giaãi. Taåi River Plate laâ viïåc bõ loaåi súám úã Copa Libertadores, röìi Copa Sudamericana (tûúng àûúng Champions League vaâ Europa League cuãa Nam Myä) vaâ phaãi tûâ chûác. ÚÃ Catania laåi laâ möåt cuöåc giaãi cûáu kyâ laå nûäa.

Möåt caách ngùæn goån, Simeone àaä traãi qua gêìn nhû têët caã nhûäng cung bêåc caãm xuác cuãa sûå nghiïåp HLV trûúác khi àùåt chên àïën Vicente Calderon. Kinh nghiïåm àoá chùæc chùæn coá vai troâ quan troång trong viïåc ngay muâa giaãi àêìu tiïn úã Atletico, öng àaä coá danh hiïåu Europa League sau khi àaánh baåi àöëi thuã àöìng hûúng, Athletic Bilbao, do möåt HLV àöìng hûúng (Marcelo Bielsa) dêîn dùæt trong trêån chung kïët.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.