AÁP lûåc lúán hún vúái Di Matteo

The Thao & Van Hoa - - Siïu Cuáp Chêu Êu - T.T

Nhûäng duyïn núå tònh cúâ àaä khiïën àöëi thuã úã trêån tranh siïu cuáp töëi nay cuãa Simeone laâ Di Matteo. Hoå giöëng nhau möåt caách kyâ laå. Di Matteo cuäng 42 tuöíi, cuäng laâ möåt tiïìn vïå trung têm vaâ cuäng tûâng laâ ngöi sao lúán úã àöåi boáng maâ mònh àang dêîn dùæt. Tñnh töíng cöång, Di Matteo coá 6 muâa giaãi chúi cho Chelsea, bùçng àuáng vúái söë muâa maâ Simeone khoaác aáo Atletico, duâ laâ úã 2 lêìn taách rúâi.

Trûúác khi vaâo cuöåc, caã 2 HLV àïìu àaä khùèng àõnh seä sûã duång àöåi hònh maånh nhêët cuãa hoå taåi Louis II. Àiïìu àoá dïî hiïíu khi caã Simeone lêîn Di Matteo àïìu coá nhu cêìu khùèng àõnh mònh trûúác cú höåi coá möåt danh hiïåu nûäa, chó sau möåt trêån àêëu. Muâa giaãi vûâa röìi àaä diïîn ra nhû trong mú vúái chiïën lûúåc gia ngûúâi Italia khi may mùæn, rêët nhiïìu may mùæn, àaä giuáp öng àûa Chelsea túái chûác vö àõch Champions League maâ öng chuã Roman Abramovich hùçng mú ûúác. Chó laâ giaãi phaáp taåm thúâi thay thïë cho Andre Villas-Boas bõ thay ngûåa giûäa doâng, röët cuöåc Di Matteo àaä àûúåc tin tûúãng trao cho möåt húåp àöìng daâi haån.

Tuy nhiïn, àõa võ cuãa öng khöng àûúåc vûäng chùæc nhû Simeone taåi Vicente Calderon. Sûå giùçng co cuãa ban laänh àaåo Chelsea suöët muâa heâ trûúác khi ra quyïët àõnh cuöëi cuâng cho thêëy loâng tin cuãa Abramovich vaâo Di Matteo vêîn chûa àûúåc khùèng àõnh chùæc chùæn. Khúãi àêìu muâa giaãi vúái 3 chiïën thùæng liïn tiïëp sau haâng loaåt húåp àöìng bom têën trong kyâ chuyïín nhûúång vêîn laâ chûa àuã khi caác àöëi thuã cuãa Chelsea chó laâ Wigan, Reading vaâ Newcastle. Chiïën thùæng thuyïët phuåc trûúác möåt àöëi thuã têìm cúä nhû Atletico, vaâ möåt danh hiïåu nûäa, chñnh laâ àiïìu Di Matteo àang cêìn luác naây, trûúác khi bûúác vaâo haânh trònh tòm kiïëm loâng tin àêìy cam go úã Stamford Bridge.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.