Berbatov bêët ngúâ gia nhêåp Fulham

The Thao & Van Hoa - - Siïu Cuáp Chêu Êu -

Berbatov àaä coá cuöåc kiïím tra y tïë taåi London àïí chñnh thûác chuyïín sang khoaác aáo Fulham. Trûúác àoá, Berbatov tûúãng nhû àaä laâ ngûúâi cuãa Fiorentina. Nhûng Juventus àaä bêët ngúâ nhaãy vaâo phaá bônh àïí nêîng tay trïn tiïìn àaåo ngûúâi Bulgaria vúái möåt lúâi àïì nghõ hêëp dêîn hún. Phña Fiorentina toã ra vö cuâng tûác giêån vaâ àaä àùng hùèn doâng thöng tin trïn trang chuã cuãa CLB rùçng Berbatov “khöng xûáng àaáng khoaác lïn mònh chiïëc aáo cuãa àöåi boáng”. Thïë nhûng moåi viïåc laåi thay àöíi khi Fulham àûa ra lúâi àïì nghõ. Berbatov sau khi cên nhùæc àaä chêëp nhêån lúâi àïì nghõ cuãa Fulham búãi gia àònh anh khöng muöën rúâi khoãi nûúác Anh. Taåi Fulham anh seä taái húåp vúái Martin Jol, ngûúâi anh àaä tûâng laâm viïåc khi coân úã Tottenham.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.