Man City àaä coá Scott Sinclair

The Thao & Van Hoa - - Siïu Cuáp Chêu Êu -

Man City àaä àöìng yá mûác phñ chuyïín nhûúång coá thïí lïn àïën 8 triïåu baãng vúái Swansea àïí súã hûäu Scott Sinclair. Trûúác àoá lúâi àïì nghõ 6,2 triïåu baãng tûâ phña Man City àaä bõ àöåi chuã sên Liberty khûúác tûâ vaâ vuå chuyïín nhûúång tûúãng nhû àaä àöí vúä.

Tuy nhiïn do Sinclair chó coân laåi möåt nùm trong húåp àöìng nïn chuã tõch Huw Jenkins cuöëi cuâng àaä àöìng yá àïí anh ra ài. Sinclair àaä àöìng yá vúái caác àiïìu khoaãn caá nhên, nhûng nhiïìu ngûúâi cho rùçng àêy khöng phaãi laâ möåt sûå lûåa choån khön ngoan búãi anh seä khöng coá nhiïìu cú höåi àûúåc àaá chñnh taåi sên Etihad vöën àaä àêìy rêîy nhûäng ngöi sao.

Àöëi vúái Swansea, duâ Sinclair laâ möåt cêìu thuã rêët quan troång úã muâa giaãi nùm ngoaái nhûng HLV Michael Laudrup seä khöng quaá lo lùæng búãi Nathan Dyer vaâ Wayne Routledge vêîn àang chúi töët.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.