Courtois àaä àuã sûác thay thïë Cech úã Chelsea?

The Thao & Van Hoa - - Siïu Cuáp Chêu Êu - À.HUÂNG

Thibaut Courtois, thuã mön chñnh cuãa Atletico Madrid, àûúåc chñnh Chelsea mua vïì tûâ Genk caách àêy 1 nùm. Anh àûúåc gûãi sang Têy Ban Nha vúái muåc àñch tñch luäy kinh nghiïåm. Maân trònh diïîn êën tûúång cuãa Courtois úã muâa giaãi vûâa qua khiïën chuáng ta coá quyïìn àùåt cêu hoãi: Liïåu thuã thaânh ngûúâi Bó naây àaä àuã sûác thay thïë Cech hay chûa?

Àêìu muâa trûúác, Cech àaä tûâng phaãi nghó thi àêëu ba tuêìn do gùåp phaãi vêën àïì úã àêìu göëi. Theo Courtois, Cech coân gùåp vêën àïì úã vai vaâ lûng. Anh cho rùçng vúái tònh hònh nhû vêåy, cú höåi àïí àaánh bêåt thuã thaânh ngûúâi CH Czech ra khoãi àöåi hònh chñnh thûác khöng coân quaá xa. Àuáng laâ trong thúâi gian gêìn àêy Cech àaä ñt nhiïìu coá vêën àïì vïì phong àöå. Àêu àoá trong möåt söë trêån àêëu xuêët hiïån nhûäng tònh huöëng xûã lyá thiïëu chùæc chùæn cuãa anh. Nhûng nhûäng lúâi phaát biïíu cuãa Courtois dûúâng nhû coá phêìn húi phoáng àaåi so vúái thûåc tïë. Cech àaä chúi rêët êën tûúång úã nûãa cuöëi muâa giaãi trûúác, àoáng goáp phêìn quan troång giuáp Chelsea àoaåt chûác vö àõch Champions League.

Têët nhiïn, Courtois coá bùçng chûáng àïí thuyïët phuåc nhêån àõnh cuãa mònh. Àoá laâ phong àöå êën tûúång cuãa anh trong muâa giaãi nùm ngoaái dûúái maâu aáo Atletico Madrid. Nhûng khöng phaãi vö cúá maâ BLÀ The Blues quyïët àõnh àïí cho Courtois úã laåi Vicente Calderon thïm möåt muâa nûäa. Thuã thaânh ngûúâi Bó múái 20 tuöíi. Anh vêîn cêìn phaãi tñch luäy thïm kinh nghiïåm quöëc tïë hún nûäa.

Thïë nïn, kïí caã khi Courtois thi àêëu xuêët sùæc trûúác Chelsea úã sên Louis II vaâo àïm nay, tûâng àoá laâ chûa àuã àïí chuáng ta kïët luêån anh àaä àuã têìm àïí thay thïë Cech trong tûúng lai gêìn hay chûa. Têm

àiïím cuãa moåi sûå chuá yá trïn sên Louis II àïm nay seä úã nùçm tuyïën àêìu, núi Chelsea vaâ Atletico Madrid súã hûäu nhûäng chên suát thûúång thùång cuãa riïng mònh. Torres, sau khi thoaát khoãi hònh boáng Drogba, àang thùng hoa maånh meä trong giai àoaån àêìu muâa giaãi nùm nay cuãa Chelsea. Vúái Falcao, anh àûúåc mïånh danh laâ Vua Europa League vúái thaânh tñch giaânh danh hiïåu naây vúái hai àöåi boáng khaác nhau laâ Porto vaâ Atletico Madrid. Caã hai àïìu coá nhûäng lyá do rêët riïng, rêët roä raâng àïí chaáy hïët mònh trong trêån àêëu naây.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.