TÒM SÛÁC MAÅNH TÛÂ SÛÅ KHATÁ KHAO

The Thao & Van Hoa - - Siïu Cuáp Chêu Êu -

League, El Nino caâng coá lyá do àïí chûáng toã mònh trûúác mùåt caác CÀV quï hûúng duâ cho trêån àêëu khöng diïîn ra úã thaánh àõa Vicente Calderon. Anh tin rùçng duâ cho Falcao àang laâm mûa laâm gioá úã Atletico Madrid, hònh boáng mònh vêîn coân vêën vûúng àêu àêy trong nhûäng doâng höìi tûúãng vïì quaá khûá.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.