Torres vaâ höìi ûác ngoåt ngaâo vïì Atletico Madrid

The Thao & Van Hoa - - Siïu Cuáp Chêu Êu -

Cuöåc àúâi luön coá nhûäng àiïìu thêåt trúá trïu. Kïí tûâ ngaây rúâi Atletico Madrid, Torres àaä coá àïën 4 cú höåi àïí gùåp laåi àöåi boáng cuä, 2 trong maâu aáo Liverpool vaâ 2 trong maâu aáo Chelsea. Chó coá àiïìu, söë phêån dûúâng nhû khöng núä loâng naâo muöën El Nino phaãi rúi vaâo tònh thïë khoá xûã. Nhûäng chêën thûúng luön laâ lyá do àuã thuyïët phuåc anh taách xa khoãi têm àiïím cuãa sûå chuá yá. Àïën lêìn thûá 5 naây, duâ muöën hay khöng, Torres röìi cuäng phaãi cùæn rùng chiïën àêëu vúái chñnh àöåi boáng nuöi dûúäng mònh trong nhûäng ngaây àêìu cuãa sûå nghiïåp quêìn àuâi aáo söë. Khöng chêën thûúng, phong àöå àang lïn cao, ngûúâi ta coá cöë búái moác cuäng chùèng àaâo àêu ra lyá do àïí loaåi boã Torres khoãi maân höåi ngöå vúái Atletico Madrid nûäa.

Premier League laâ núi El Nino gùåt haái thaânh cöng vúái nhûäng danh hiïåu cuâng Chelsea. Nhûng Atletico Madrid múái laâ maãnh àêët vun xúái taâi nùng cuãa chên suát ngûúâi Têy Ban Nha. Nhûäng thaãm coã xanh úã Vicente Calderon kia laâ núi chûáng kiïën möåt trong nhûäng tiïìn àaåo taâi nùng nhêët cuãa boáng àaá Têy Ban Nha. ÚÃ Atletico Madrid, anh luön àûúåc hïët mûåc ûu aái. Võ trñ cuãa Torres núi haâng cöng luön laâ khu vûåc bêët khaã xêm phaåm. Têëm bùng thuã quên cuãa àöåi boáng thaânh Madrid cuäng laâ cuãa anh, duâ luác àoá múái chó 19 tuöíi. 7 nùm thi àêëu cho Atletico Madrid, El Nino ghi caã thaãy 91 baân thùæng trong 243 lêìn ra sên. Chûâng àoá laâ quaá àuã àïí nhêån ra caái boáng cuãa Torres phuã lïn àöåi boáng thaânh Madrid lúán nhû thïë naâo.

Duâ vêåy, nhû ngûúâi ta vêîn thûúâng noái, Torres khöng muöën cûá maäi öm khû khû hònh aãnh “thùçng chöåt laâm vua xûá muâ”. Anh cêìn nhûäng danh hiïåu, nhûäng sûå thûâa nhêån lúán hún cuãa thïë giúái tuác cêìu vïì taâi nùng cuãa mònh. Àiïìu naây Atletico Madrid vúái möåt baãn thaânh tñch ngheâo naân khöng thïí naâo àaáp ûáng àûúåc. Quyïët àõnh chuyïín àïën nûúác Anh cuãa Torres àaä laâm biïët bao con tim cöí àöång viïn úã Vicente Calderon àau àúán. Hoå chó biïët thûâa nhêån rùçng àöåi boáng cuãa mònh khöng àuã lûåc hêëp dêîn nhû Barcelona hay Real Madrid àïí nñu chên anh khoãi nhûäng tiïëng goåi àêìy hêëp dêîn núi luåc àõa giaâ.

Àïm nay, khi àaä laâ ngûúâi cuãa The Blues, nhaâ ÀKVÀ Champions

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.