Falcao: Àaá àïí khiïën Chelsea höëi tiïëc

The Thao & Van Hoa - - Siïu Cuáp Chêu Êu - ÀÛÁC HUÂNG

Torres rêët khaát khao suát tung lûúái Atletico Madrid àïí nhùæc nhúã moåi ngûúâi nhúá vïì thúâi tung hoaânh cuãa mònh úã Vicente Calderon. Bïn kia chiïën tuyïën, khaát khao cuãa Falcao àêu hïì keám caånh. Anh khöng chó muöën suát tung lûúái Chelsea àïí àem vïì chiïëc Siïu Cuáp Chêu Êu thûá hai cho àöåi boáng àïën tûâ Madrid. Falcao coân muöën cho The Blues thêëy àûúåc hoå seä phaãi höëi tiïëc nhû thïë naâo khi khöng quyïët têm àûa anh rúâi khoãi Atletico Madrid.

Sau khi Drogba rúâi khoãi Stamford Bridge, haâng cöng laâ vêën àïì nhûác nhöëi nhêët cuãa Chelsea. Luác naây, HLV Di Matteo chó coá àuáng 2 sûå lûåa choån laâ Fernando Torres vaâ Daniel Sturridge. Trong nöî lûåc cuãng cöë nhên sûå úã võ trñ naây, haâng loaåt caái tïn lúán nhoã àaä àûúåc The Blues hoãi mua, trong àoá coá chñnh Falcao. Khöng ñt tuyïín traåch viïn Chelsea àaä bõ thuyïët phuåc búãi maân trònh diïîn êën tûúång cuãa tuyïín thuã ngûúâi Colombia naây, àùåc biïåt laâ cuá àuáp vaâo lûúái Bilbao trong trêån chung kïët Europa League. Àöåi chuã sên Stamford Bridge khöng phaãi laâ khöng khaát khao Falcao. Hoå àaä tûâng duâng...chñnh Torres laâm möìi nhûã àïí hy voång Atletico Madrid nhaã viïn ngoåc quyá naây. Röët cuöåc, moåi chuyïån àaä khöng ài àïën àêu khi Falcao cho àïën luác naây vêîn àang laâ ngûúâi cuãa sên Vicente Calderon.

Àïm thûá hai vûâa röìi, böën ngaây trûúác khi trêån àêëu naây diïîn ra, Falcao àaä gûãi lúâi tuyïn chiïën àanh theáp àïën Chelsea bùçng hat trick vaâo lûúái chñnh Bilbao, baåi tûúáng cuãa Atletico Madrid caách àêy ba thaáng. Vúái phong àöå àang trïn àaâ thùng tiïën nhû hiïån nay, anh hoaân toaân coá thïí khiïën haâng phoâng ngûå cuãa The Blues traãi qua möåt àïm aác möång úã Monaco.

Hai chên suát, hai con ngûúâi àïìu mang trong mònh àöång cú chiïën àêëu maånh meä. Vêåy ai seä laâ ngûúâi àaáng àïí tön vinh sau khi trêån àêëu kïët thuác, Torres hay Falcao?

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.