West Ham quyïët theo àuöíi Carroll

The Thao & Van Hoa - - Siïu Cuáp Chêu Êu - THANH HOAÂI

West Ham seä àûa ra lúâi àïì nghõ cuöëi cuâng cho tiïìn àaåo àang bõ thêët suãng cuãa Liverpool Andy Carroll trûúác khi thõ trûúâng chuyïín nhûúång àoáng cûãa vaâo ngaây mai.

HLV Sam Allardyce àaä theo àuöíi Carroll trong suöët muâa heâ nùm nay sau khi tûúng lai cuãa tiïìn àaåo ngûúâi Anh trúã nïn bêët àõnh vúái sûå xuêët hiïån cuãa HLV Brendan Rodgers vaâ tiïìn àaåo Fabio Borini úã Anfield.

West Ham dûå àõnh seä hoãi mûúån Carroll trong möåt muâa giaãi, traã àêìy àuã lûúng coá thïí mua àûát anh vúái giaá 17 triïåu baãng.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.