Ïu möå “Cûúáp biïín”

The Thao & Van Hoa - - Siïu Cuáp Chêu Êu -

u khi coá àûúåc ulio Cesar tûâ Queens ers laåi sùæp m möåt cêìu ng nûäa. Àoá ranero tûâ d vúái giaá 9 àûúåc àaánh giaá rêët cao nhûng àaä khöng thïí tòm kiïëm õ trñ chñnh thûác trong daân sao cuãa Real Madrid vaâ àïí àûúåc thi àêëu thûúâng xuyïn hún. coá biïåt danh “Cûúáp biïín” àaä tûâng àûúåc Liverpool, Tottenham theo àuöíi, nhûng Mark Hughes àaä thuyïët anh chuyïín àïën sên Loftus Road àïí àoáng möåt vai troâ taåi àöåi boáng. Granero àaä àöìng yá vúái caác àiïìu khoaãn seä coá cuöåc kiïím tra y tïë taåi London àïí hoaân têët baãn

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.