NHÛÄNG TÊËM SEÁC 20 TRIÏÅU EURO

Kïí tûâ ngaây Michel Platini aáp duång thïí thûác thi àêëu múái, caác trêån àêëu loaåi Champions League vaâ voâng play-off noái riïng àaä trúã nïn keám hêëp dêîn ài rêët nhiïìu búãi sûå vùæng boáng cuãa nhûäng tïn tuöíi lúán. Nùm nay cuäng vêåy, do Chelse

The Thao & Van Hoa - - Champions League - HOAÂI TRINH

Caác

nïìn boáng àaá lúán laâ TBN, Àûác, Italia, Phaáp cuäng chó coá nhûäng gûúng mùåt khaá khiïm töën laâ Malaga, Gladbach, Udinese vaâ Lille. Ngoaåi trûâ Malaga thò Lille, Udinese vaâ Moenchengladbach àïìu ñt nhiïìu gêy thêët voång úã lûúåt ài. Lille bõ àöåi boáng yïëu FC Copenhagen àaánh baåi trong trêån àêëu maâ Dimitri Payet àaä àaá hoãng phaåt àïìn. Gladbach coân keám coãi hún khi bõ Dynamo Kiev haå guåc vúái tyã söë 3-1 ngay trïn sên nhaâ Borussia Park.

Moåi thûá àaä thay àöíi theo hûúáng tñch cûåc hún úã lûúåt vïì. Trïn sên nhaâ, Lille vöën khöng coá àûúåc phong àöå töët vúái 3 trêån toaân hoâa vaâ thua àaä àûáng dêåy. Hêåu vïå Lucas Digne, ngûúâi àang chúi rêët tuyïåt khi thay thïë Debuchy tiïëp tuåc gêy êën tûúång vúái pha ghi baân úã goác rêët heåp àïí giuáp Lille vûâa kõp laách qua khe cûãa heåp. Tyã söë sau hai lûúåt trêån laâ 1-1, vûâa àuã cho àöåi boáng nûúác Phaáp coá thïm hiïåp phuå àïí cûáu mònh. Tiïìn àaåo Tulio De Melo laâ ngûúâi àaánh àêìu ghi baân êën àõnh chiïën thùæng cho Lille úã nhûäng phuát cuöëi cuâng cuãa hiïåp phuå, baân thùæng cuãa De Melo quyá hún vaâng búãi noá àaáng giaá 20 triïåu euro, phêìn thûúãng cho têëm veá vaâo voâng baãng. Pha laâm baân êëy coân yá nghôa hún nûäa khi giuáp Lille coá chiïën thùæng àêìu tiïn trïn sên múái Grand Metropole.

ÚÃ tònh thïë khoá hún Lille rêët nhiïìu, Gladbach túái Kiev vúái nhiïåm vuå phaãi ghi töëi thiïíu 3 baân. Àöåi boáng Àûác àaä chúi àêìy cöë gùæng àïí kiïím soaát trêån àêëu vúái tyã lïå cêìm boáng xêëp xó 70% nhûng cuäng chó ghi àûúåc 2 baân, pha àaá phaãn lûúái cuãa Khacheridi vaâ tònh huöëng lêåp cöng cuãa Arango. Vaâ khi maâ tiïìn àaåo Ideye Brown ghi baân cho Dynamo Kiev úã nhûäng phuát cuöëi trêån thò moåi hi voång àaä chêëm dûát vúái àöåi quên cuãa HLV Lucien Favre. Giaá nhû Gladbach khöng àïí thua àêåm úã Borussia Park, biïët àêu hoå àaä coá thïí laâm àûúåc àiïìu gò àoá yá nghôa hún trïn àêët Ukraina. Sau trêån àêëu, chñnh öng Favre cuäng thûâa nhêån CLB cuãa mònh àaä bõ loaåi ngay tûâ lûúåt ài. Cuâng chung söë phêån vúái Gladbach laâ Udinese, àöåi phaãi gùåp àöëi thuã khaá khoá chõu Braga. ÚÃ nhûäng cùåp àêëu khaác, khaách quen cuãa Champions League laâ Celtic, Spartak Moskva àïìu “book” veá tûúng àöëi dïî daâng. Malaga cuäng khöng gùåp khoá khùn gò sau khi boã tuái chiïën thùæng 2- 0 trûúác Panathinaikos ngay lûúåt ài.

Lille àaä vêët vaã chiïën àêëu àïí giaânh têëm veá trõ giaá 20 triïåu euro

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.