Iniesta vûúåt mùåt Messi vaâ Ronaldo àïí laâ ngûúâi xuêët sùæc nhêët

The Thao & Van Hoa - - Champions League -

Ngay sau lïî böëc thùm chia baãng Champions League, UEFA àaä cöng böë chuã nhên cuãa giaãi thûúãng Cêìu thuã xuêët sùæc nhêët chêu Êu (UEFA Best Player in Europe). Giaãi thûúãng laâ cuöåc àua tranh cuãa Iniesta, Ronaldo vaâ Messi, 53 nhaâ baáo àaä boã phiïëu àïí choån ra ngûúâi chiïën thùæng laâ Iniesta, vúái 19 phiïëu bêìu. Ronaldo vaâ Messi nhêån àûúåc 17 phiïëu. Àêy laâ tin vui thûá 3 trong nùm cuãa tiïìn vïå ngûúâi TBN, sau danh hiïåu Quaã boáng Vaâng EURO 2012 vaâ cûúái vúå. Iniesta toã ra rêët khiïm töën khi phaát biïíu: “Töi caãm thêëy rêët vinh dûå khi laâ möåt phêìn cuãa thïë hïå cêìu thuã TBN thaânh cöng”.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.